ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن ، امین سارنگ، (1397). مطالعه رژیم بارش و دبی حداکثر رواناب شهری در شرایط اقلیمی آینده (مطالعه موردی: حوضه سیل برگردان غرب)، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50(5)، 815-825. magiran.com/p1936670
N. Binesh, M.H. Niksokhan , A. Sarang, (2019). A Study of Rainfall and Urban Runoff Flow Regime under Future Climate Condition (Case study: West Flood-Diversion Catchment in Tehran), Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50(5), 815-825. magiran.com/p1936670
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن ، امین سارنگ، مطالعه رژیم بارش و دبی حداکثر رواناب شهری در شرایط اقلیمی آینده (مطالعه موردی: حوضه سیل برگردان غرب). مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 1397؛ 50(5): 815-825. magiran.com/p1936670
N. Binesh, M.H. Niksokhan , A. Sarang, A Study of Rainfall and Urban Runoff Flow Regime under Future Climate Condition (Case study: West Flood-Diversion Catchment in Tehran), Amirkabir Journal of Civil Engineering, 2019; 50(5): 815-825. magiran.com/p1936670
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن ، امین سارنگ، "مطالعه رژیم بارش و دبی حداکثر رواناب شهری در شرایط اقلیمی آینده (مطالعه موردی: حوضه سیل برگردان غرب)"، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 50، شماره 5 (1397): 815-825. magiran.com/p1936670
N. Binesh, M.H. Niksokhan , A. Sarang, "A Study of Rainfall and Urban Runoff Flow Regime under Future Climate Condition (Case study: West Flood-Diversion Catchment in Tehran)", Amirkabir Journal of Civil Engineering 50, no.5 (2019): 815-825. magiran.com/p1936670
نگین بینش، محمدحسین نیک سخن ، امین سارنگ، (1397). 'مطالعه رژیم بارش و دبی حداکثر رواناب شهری در شرایط اقلیمی آینده (مطالعه موردی: حوضه سیل برگردان غرب)'، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50(5)، صص.815-825. magiran.com/p1936670
N. Binesh, M.H. Niksokhan , A. Sarang, (2019). 'A Study of Rainfall and Urban Runoff Flow Regime under Future Climate Condition (Case study: West Flood-Diversion Catchment in Tehran)', Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50(5), pp.815-825. magiran.com/p1936670
نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن ؛ امین سارنگ. "مطالعه رژیم بارش و دبی حداکثر رواناب شهری در شرایط اقلیمی آینده (مطالعه موردی: حوضه سیل برگردان غرب)". مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50 ،5 ، 1397، 815-825. magiran.com/p1936670
N. Binesh; M.H. Niksokhan ; A. Sarang. "A Study of Rainfall and Urban Runoff Flow Regime under Future Climate Condition (Case study: West Flood-Diversion Catchment in Tehran)", Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50, 5, 2019, 815-825. magiran.com/p1936670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال