ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن کرامتی ، حسین ترابی، پوریا علیدوست، نادر شریعتمداری، (1397). ارزیابی تاثیر درصد الیاف بر سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر زباله های جامد شهری، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50(5)، 929-936. magiran.com/p1936694
M. Keramati , H. Torabi, P. Alidoust, N. Shariatmadari , (2019). Evaluating the Effect of Fiber Content on the Shear wave Velocity and Small-strain Shear Modulus of Municipal Solid Waste Using Bender Element (BE), Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50(5), 929-936. magiran.com/p1936694
محسن کرامتی ، حسین ترابی، پوریا علیدوست، نادر شریعتمداری، ارزیابی تاثیر درصد الیاف بر سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر زباله های جامد شهری. مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 1397؛ 50(5): 929-936. magiran.com/p1936694
M. Keramati , H. Torabi, P. Alidoust, N. Shariatmadari , Evaluating the Effect of Fiber Content on the Shear wave Velocity and Small-strain Shear Modulus of Municipal Solid Waste Using Bender Element (BE), Amirkabir Journal of Civil Engineering, 2019; 50(5): 929-936. magiran.com/p1936694
محسن کرامتی ، حسین ترابی، پوریا علیدوست، نادر شریعتمداری، "ارزیابی تاثیر درصد الیاف بر سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر زباله های جامد شهری"، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 50، شماره 5 (1397): 929-936. magiran.com/p1936694
M. Keramati , H. Torabi, P. Alidoust, N. Shariatmadari , "Evaluating the Effect of Fiber Content on the Shear wave Velocity and Small-strain Shear Modulus of Municipal Solid Waste Using Bender Element (BE)", Amirkabir Journal of Civil Engineering 50, no.5 (2019): 929-936. magiran.com/p1936694
محسن کرامتی ، حسین ترابی، پوریا علیدوست، نادر شریعتمداری، (1397). 'ارزیابی تاثیر درصد الیاف بر سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر زباله های جامد شهری'، مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50(5)، صص.929-936. magiran.com/p1936694
M. Keramati , H. Torabi, P. Alidoust, N. Shariatmadari , (2019). 'Evaluating the Effect of Fiber Content on the Shear wave Velocity and Small-strain Shear Modulus of Municipal Solid Waste Using Bender Element (BE)', Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50(5), pp.929-936. magiran.com/p1936694
محسن کرامتی ؛ حسین ترابی؛ پوریا علیدوست؛ نادر شریعتمداری. "ارزیابی تاثیر درصد الیاف بر سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر زباله های جامد شهری". مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، 50 ،5 ، 1397، 929-936. magiran.com/p1936694
M. Keramati ; H. Torabi; P. Alidoust; N. Shariatmadari . "Evaluating the Effect of Fiber Content on the Shear wave Velocity and Small-strain Shear Modulus of Municipal Solid Waste Using Bender Element (BE)", Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50, 5, 2019, 929-936. magiran.com/p1936694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال