ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان محمدی، بهزاد سلیمانی، (1397). بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر، فصلنامه هنرهای تجسمی، 77، 29-38. magiran.com/p1936753
marjan mohamdi, behzad soleimani , (2019). Investigating mental concepts and their impact on the creation of objective objects of art, Journal of Fine Arts, 77, 29-38. magiran.com/p1936753
مرجان محمدی، بهزاد سلیمانی، بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر. فصلنامه هنرهای تجسمی، 1397؛ 77: 29-38. magiran.com/p1936753
marjan mohamdi, behzad soleimani , Investigating mental concepts and their impact on the creation of objective objects of art, Journal of Fine Arts, 2019; 77: 29-38. magiran.com/p1936753
مرجان محمدی، بهزاد سلیمانی، "بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر"، فصلنامه هنرهای تجسمی ،77 (1397): 29-38. magiran.com/p1936753
marjan mohamdi, behzad soleimani , "Investigating mental concepts and their impact on the creation of objective objects of art", Journal of Fine Arts no. 77 (2019): 29-38. magiran.com/p1936753
مرجان محمدی، بهزاد سلیمانی، (1397). 'بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر'، فصلنامه هنرهای تجسمی، 77، صص.29-38. magiran.com/p1936753
marjan mohamdi, behzad soleimani , (2019). 'Investigating mental concepts and their impact on the creation of objective objects of art', Journal of Fine Arts, 77, pp.29-38. magiran.com/p1936753
مرجان محمدی؛ بهزاد سلیمانی. "بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر". فصلنامه هنرهای تجسمی، 77 ، 1397، 29-38. magiran.com/p1936753
marjan mohamdi; behzad soleimani . "Investigating mental concepts and their impact on the creation of objective objects of art", Journal of Fine Arts, 77, 2019, 29-38. magiran.com/p1936753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال