ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل محمودی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلام عباس لطف علی آینه، احمد نادری، نازنین امیربختیار، مجید فرهادی صدر، فرزاد افشاری، محمد دال وند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، رامین روح پرور، شعبان کیا، محسن اسماعیل زاده مقدم ، منوچهر خدارحمی، (1397). برات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(2)، 139-147. magiran.com/p1936774
M. Khodarahmi, K. Mahmoudi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. A. Lotfalie Aeineh, A. Naderi, N. Amir Bakhtiar, M. Farhadi Sadr, F. Afshari, M. Dalvand, A. K. Zakeri, N. Tabatabaei, M. Yasaei, R. Roohparvar, S. Kia, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, (2019). Barat, A New Bread Wheat Cultivar, Suitable for Irrigated Areas in Southern Warm and Dry Zone of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(2), 139-147. magiran.com/p1936774
خلیل محمودی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلام عباس لطف علی آینه، احمد نادری، نازنین امیربختیار، مجید فرهادی صدر، فرزاد افشاری، محمد دال وند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، رامین روح پرور، شعبان کیا، محسن اسماعیل زاده مقدم ، منوچهر خدارحمی، برات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1397؛ 7(2): 139-147. magiran.com/p1936774
M. Khodarahmi, K. Mahmoudi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. A. Lotfalie Aeineh, A. Naderi, N. Amir Bakhtiar, M. Farhadi Sadr, F. Afshari, M. Dalvand, A. K. Zakeri, N. Tabatabaei, M. Yasaei, R. Roohparvar, S. Kia, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, Barat, A New Bread Wheat Cultivar, Suitable for Irrigated Areas in Southern Warm and Dry Zone of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2019; 7(2): 139-147. magiran.com/p1936774
خلیل محمودی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلام عباس لطف علی آینه، احمد نادری، نازنین امیربختیار، مجید فرهادی صدر، فرزاد افشاری، محمد دال وند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، رامین روح پرور، شعبان کیا، محسن اسماعیل زاده مقدم ، منوچهر خدارحمی، "برات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 7، شماره 2 (1397): 139-147. magiran.com/p1936774
M. Khodarahmi, K. Mahmoudi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. A. Lotfalie Aeineh, A. Naderi, N. Amir Bakhtiar, M. Farhadi Sadr, F. Afshari, M. Dalvand, A. K. Zakeri, N. Tabatabaei, M. Yasaei, R. Roohparvar, S. Kia, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, "Barat, A New Bread Wheat Cultivar, Suitable for Irrigated Areas in Southern Warm and Dry Zone of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 7, no.2 (2019): 139-147. magiran.com/p1936774
خلیل محمودی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح فر، سیروس طهماسبی، غلام عباس لطف علی آینه، احمد نادری، نازنین امیربختیار، مجید فرهادی صدر، فرزاد افشاری، محمد دال وند، عبدالکریم ذاکری، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، رامین روح پرور، شعبان کیا، محسن اسماعیل زاده مقدم ، منوچهر خدارحمی، (1397). 'برات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(2)، صص.139-147. magiran.com/p1936774
M. Khodarahmi, K. Mahmoudi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. A. Lotfalie Aeineh, A. Naderi, N. Amir Bakhtiar, M. Farhadi Sadr, F. Afshari, M. Dalvand, A. K. Zakeri, N. Tabatabaei, M. Yasaei, R. Roohparvar, S. Kia, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, (2019). 'Barat, A New Bread Wheat Cultivar, Suitable for Irrigated Areas in Southern Warm and Dry Zone of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(2), pp.139-147. magiran.com/p1936774
خلیل محمودی؛ حسین اکبری مقدم؛ منوچهر سیاح فر؛ سیروس طهماسبی؛ غلام عباس لطف علی آینه؛ احمد نادری؛ نازنین امیربختیار؛ مجید فرهادی صدر؛ فرزاد افشاری؛ محمد دال وند؛ عبدالکریم ذاکری؛ نصرت الله طباطبایی؛ محسن یاسایی؛ رامین روح پرور؛ شعبان کیا؛ محسن اسماعیل زاده مقدم ؛ منوچهر خدارحمی. "برات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7 ،2 ، 1397، 139-147. magiran.com/p1936774
M. Khodarahmi; K. Mahmoudi; H. Akbari Moghaddam; M. Sayahfar; S. Tahmasebi; G. A. Lotfalie Aeineh; A. Naderi; N. Amir Bakhtiar; M. Farhadi Sadr; F. Afshari; M. Dalvand; A. K. Zakeri; N. Tabatabaei; M. Yasaei; R. Roohparvar; S. Kia; Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam. "Barat, A New Bread Wheat Cultivar, Suitable for Irrigated Areas in Southern Warm and Dry Zone of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7, 2, 2019, 139-147. magiran.com/p1936774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال