ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مظفر روستایی ، مقصود حسن پور حسنی، اسماعیل زاد حسن، جعفر جعفرزاده، بهزاد صادق زاده، رسول اسلامی، رضا رضایی، کاظم سلیمانی، غلام رضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، ملک مسعود احمدی، غلام رضا خلیل زاده، تقی بابایی، رحمان رجبی، فرزاد افشاری، رحیم هوشیار، رامین روح پرور، سیدمحمود عطاحسین، محمود مرادی، صمد سرکاری، معصومه خیرگو، شعبان کیا، (1397). گندم هشترود، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(2)، 175-185. magiran.com/p1936778
Mozafar Rostaee , (2019). Hashtrood, A New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(2), 175-185. magiran.com/p1936778
مظفر روستایی ، مقصود حسن پور حسنی، اسماعیل زاد حسن، جعفر جعفرزاده، بهزاد صادق زاده، رسول اسلامی، رضا رضایی، کاظم سلیمانی، غلام رضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، ملک مسعود احمدی، غلام رضا خلیل زاده، تقی بابایی، رحمان رجبی، فرزاد افشاری، رحیم هوشیار، رامین روح پرور، سیدمحمود عطاحسین، محمود مرادی، صمد سرکاری، معصومه خیرگو، شعبان کیا، گندم هشترود، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1397؛ 7(2): 175-185. magiran.com/p1936778
Mozafar Rostaee , Hashtrood, A New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2019; 7(2): 175-185. magiran.com/p1936778
مظفر روستایی ، مقصود حسن پور حسنی، اسماعیل زاد حسن، جعفر جعفرزاده، بهزاد صادق زاده، رسول اسلامی، رضا رضایی، کاظم سلیمانی، غلام رضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، ملک مسعود احمدی، غلام رضا خلیل زاده، تقی بابایی، رحمان رجبی، فرزاد افشاری، رحیم هوشیار، رامین روح پرور، سیدمحمود عطاحسین، محمود مرادی، صمد سرکاری، معصومه خیرگو، شعبان کیا، "گندم هشترود، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 7، شماره 2 (1397): 175-185. magiran.com/p1936778
Mozafar Rostaee , "Hashtrood, A New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 7, no.2 (2019): 175-185. magiran.com/p1936778
مظفر روستایی ، مقصود حسن پور حسنی، اسماعیل زاد حسن، جعفر جعفرزاده، بهزاد صادق زاده، رسول اسلامی، رضا رضایی، کاظم سلیمانی، غلام رضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، ملک مسعود احمدی، غلام رضا خلیل زاده، تقی بابایی، رحمان رجبی، فرزاد افشاری، رحیم هوشیار، رامین روح پرور، سیدمحمود عطاحسین، محمود مرادی، صمد سرکاری، معصومه خیرگو، شعبان کیا، (1397). 'گندم هشترود، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(2)، صص.175-185. magiran.com/p1936778
Mozafar Rostaee , (2019). 'Hashtrood, A New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(2), pp.175-185. magiran.com/p1936778
مظفر روستایی ؛ مقصود حسن پور حسنی؛ اسماعیل زاد حسن؛ جعفر جعفرزاده؛ بهزاد صادق زاده؛ رسول اسلامی؛ رضا رضایی؛ کاظم سلیمانی؛ غلام رضا عابدی اصل؛ ابراهیم روحی؛ هوشنگ پاشاپور؛ رضا حق پرست؛ مصطفی آقایی؛ ملک مسعود احمدی؛ غلام رضا خلیل زاده؛ تقی بابایی؛ رحمان رجبی؛ فرزاد افشاری؛ رحیم هوشیار؛ رامین روح پرور؛ سیدمحمود عطاحسین؛ محمود مرادی؛ صمد سرکاری؛ معصومه خیرگو؛ شعبان کیا. "گندم هشترود، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7 ،2 ، 1397، 175-185. magiran.com/p1936778
Mozafar Rostaee . "Hashtrood, A New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7, 2, 2019, 175-185. magiran.com/p1936778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال