ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خشنود علی زاده ، سید سعیدپورداد، عبدالله شریعتی، مسعود اسکندری، ایرج اسکندر، مقصود حسن پور حسنی، حسین حاتم زاده، مجید خیاوی، (1397). صادق، رقم جدید خردل روغنی برای دیم زارهای ایران، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(2)، 197-206. magiran.com/p1936780
Khoshnod Alizadeh, (2019). Sadegh, a New Indian Mustard Cultivar Suitable for Drylands of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(2), 197-206. magiran.com/p1936780
خشنود علی زاده ، سید سعیدپورداد، عبدالله شریعتی، مسعود اسکندری، ایرج اسکندر، مقصود حسن پور حسنی، حسین حاتم زاده، مجید خیاوی، صادق، رقم جدید خردل روغنی برای دیم زارهای ایران. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1397؛ 7(2): 197-206. magiran.com/p1936780
Khoshnod Alizadeh, Sadegh, a New Indian Mustard Cultivar Suitable for Drylands of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2019; 7(2): 197-206. magiran.com/p1936780
خشنود علی زاده ، سید سعیدپورداد، عبدالله شریعتی، مسعود اسکندری، ایرج اسکندر، مقصود حسن پور حسنی، حسین حاتم زاده، مجید خیاوی، "صادق، رقم جدید خردل روغنی برای دیم زارهای ایران"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 7، شماره 2 (1397): 197-206. magiran.com/p1936780
Khoshnod Alizadeh, "Sadegh, a New Indian Mustard Cultivar Suitable for Drylands of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 7, no.2 (2019): 197-206. magiran.com/p1936780
خشنود علی زاده ، سید سعیدپورداد، عبدالله شریعتی، مسعود اسکندری، ایرج اسکندر، مقصود حسن پور حسنی، حسین حاتم زاده، مجید خیاوی، (1397). 'صادق، رقم جدید خردل روغنی برای دیم زارهای ایران'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(2)، صص.197-206. magiran.com/p1936780
Khoshnod Alizadeh, (2019). 'Sadegh, a New Indian Mustard Cultivar Suitable for Drylands of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(2), pp.197-206. magiran.com/p1936780
خشنود علی زاده ؛ سید سعیدپورداد؛ عبدالله شریعتی؛ مسعود اسکندری؛ ایرج اسکندر؛ مقصود حسن پور حسنی؛ حسین حاتم زاده؛ مجید خیاوی. "صادق، رقم جدید خردل روغنی برای دیم زارهای ایران". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7 ،2 ، 1397، 197-206. magiran.com/p1936780
Khoshnod Alizadeh. "Sadegh, a New Indian Mustard Cultivar Suitable for Drylands of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7, 2, 2019, 197-206. magiran.com/p1936780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال