ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مروارید ایرانی، معصومه کردی، مرضیه لطف علی زاده، (1397). روش های ارزیابی پیشرفت زایمان: یک مطالعه مروری، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(11)، 80-90. magiran.com/p1936822
Morvarid Irani, Masoumeh Kordi, Marzieh Lotfalizadeh, (2019). Methods of Assessing the Labor Progress: A Review Study, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(11), 80-90. magiran.com/p1936822
مروارید ایرانی، معصومه کردی، مرضیه لطف علی زاده، روش های ارزیابی پیشرفت زایمان: یک مطالعه مروری. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1397؛ 21(11): 80-90. magiran.com/p1936822
Morvarid Irani, Masoumeh Kordi, Marzieh Lotfalizadeh, Methods of Assessing the Labor Progress: A Review Study, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 21(11): 80-90. magiran.com/p1936822
مروارید ایرانی، معصومه کردی، مرضیه لطف علی زاده، "روش های ارزیابی پیشرفت زایمان: یک مطالعه مروری"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 21، شماره 11 (1397): 80-90. magiran.com/p1936822
Morvarid Irani, Masoumeh Kordi, Marzieh Lotfalizadeh, "Methods of Assessing the Labor Progress: A Review Study", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 21, no.11 (2019): 80-90. magiran.com/p1936822
مروارید ایرانی، معصومه کردی، مرضیه لطف علی زاده، (1397). 'روش های ارزیابی پیشرفت زایمان: یک مطالعه مروری'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(11)، صص.80-90. magiran.com/p1936822
Morvarid Irani, Masoumeh Kordi, Marzieh Lotfalizadeh, (2019). 'Methods of Assessing the Labor Progress: A Review Study', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(11), pp.80-90. magiran.com/p1936822
مروارید ایرانی؛ معصومه کردی؛ مرضیه لطف علی زاده. "روش های ارزیابی پیشرفت زایمان: یک مطالعه مروری". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21 ،11 ، 1397، 80-90. magiran.com/p1936822
Morvarid Irani; Masoumeh Kordi; Marzieh Lotfalizadeh. "Methods of Assessing the Labor Progress: A Review Study", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21, 11, 2019, 80-90. magiran.com/p1936822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال