ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حیدر زرقی ، ابوالقاسم گلیان، احمد حسن آبادی، فرهاد خلیق، (1397). برآورد نیاز روی در جیره های بر پایه گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخ های عملکرد رشد جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 20(4)، 577-587. magiran.com/p1936846
Heydar Zarghi, Abolghasem Golian, Ahmad Hassanabadi, Farhad Khaligh, (2019). Estimation of Zn requirement in wheat-soy diet through growth performance responses in broiler chickens, Journal of Animal Productions, 20(4), 577-587. magiran.com/p1936846
حیدر زرقی ، ابوالقاسم گلیان، احمد حسن آبادی، فرهاد خلیق، برآورد نیاز روی در جیره های بر پایه گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخ های عملکرد رشد جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1397؛ 20(4): 577-587. magiran.com/p1936846
Heydar Zarghi, Abolghasem Golian, Ahmad Hassanabadi, Farhad Khaligh, Estimation of Zn requirement in wheat-soy diet through growth performance responses in broiler chickens, Journal of Animal Productions, 2019; 20(4): 577-587. magiran.com/p1936846
حیدر زرقی ، ابوالقاسم گلیان، احمد حسن آبادی، فرهاد خلیق، "برآورد نیاز روی در جیره های بر پایه گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخ های عملکرد رشد جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 20، شماره 4 (1397): 577-587. magiran.com/p1936846
Heydar Zarghi, Abolghasem Golian, Ahmad Hassanabadi, Farhad Khaligh, "Estimation of Zn requirement in wheat-soy diet through growth performance responses in broiler chickens", Journal of Animal Productions 20, no.4 (2019): 577-587. magiran.com/p1936846
حیدر زرقی ، ابوالقاسم گلیان، احمد حسن آبادی، فرهاد خلیق، (1397). 'برآورد نیاز روی در جیره های بر پایه گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخ های عملکرد رشد جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 20(4)، صص.577-587. magiran.com/p1936846
Heydar Zarghi, Abolghasem Golian, Ahmad Hassanabadi, Farhad Khaligh, (2019). 'Estimation of Zn requirement in wheat-soy diet through growth performance responses in broiler chickens', Journal of Animal Productions, 20(4), pp.577-587. magiran.com/p1936846
حیدر زرقی ؛ ابوالقاسم گلیان؛ احمد حسن آبادی؛ فرهاد خلیق. "برآورد نیاز روی در جیره های بر پایه گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخ های عملکرد رشد جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 20 ،4 ، 1397، 577-587. magiran.com/p1936846
Heydar Zarghi; Abolghasem Golian; Ahmad Hassanabadi; Farhad Khaligh. "Estimation of Zn requirement in wheat-soy diet through growth performance responses in broiler chickens", Journal of Animal Productions, 20, 4, 2019, 577-587. magiran.com/p1936846
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال