ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر سالاری نیا، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، مسلم باشتنی، (1397). اثر سطح و اندازه ذرات پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 20(4)، 625-639. magiran.com/p1936850
Amir Salarinia, Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan, Moslem Bashtani , (2019). Effect of level and particle size of insoluble non-starch polyscharids of rice hull and oat hull on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of broiler chickens, Journal of Animal Productions, 20(4), 625-639. magiran.com/p1936850
امیر سالاری نیا، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، مسلم باشتنی، اثر سطح و اندازه ذرات پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1397؛ 20(4): 625-639. magiran.com/p1936850
Amir Salarinia, Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan, Moslem Bashtani , Effect of level and particle size of insoluble non-starch polyscharids of rice hull and oat hull on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of broiler chickens, Journal of Animal Productions, 2019; 20(4): 625-639. magiran.com/p1936850
امیر سالاری نیا، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، مسلم باشتنی، "اثر سطح و اندازه ذرات پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 20، شماره 4 (1397): 625-639. magiran.com/p1936850
Amir Salarinia, Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan, Moslem Bashtani , "Effect of level and particle size of insoluble non-starch polyscharids of rice hull and oat hull on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of broiler chickens", Journal of Animal Productions 20, no.4 (2019): 625-639. magiran.com/p1936850
امیر سالاری نیا، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، مسلم باشتنی، (1397). 'اثر سطح و اندازه ذرات پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 20(4)، صص.625-639. magiran.com/p1936850
Amir Salarinia, Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan, Moslem Bashtani , (2019). 'Effect of level and particle size of insoluble non-starch polyscharids of rice hull and oat hull on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of broiler chickens', Journal of Animal Productions, 20(4), pp.625-639. magiran.com/p1936850
امیر سالاری نیا؛ نظر افضلی؛ سیدجواد حسینی واشان؛ مسلم باشتنی. "اثر سطح و اندازه ذرات پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 20 ،4 ، 1397، 625-639. magiran.com/p1936850
Amir Salarinia; Nazar Afzali; Seyyed Javad Hosseini; Vashan; Moslem Bashtani . "Effect of level and particle size of insoluble non-starch polyscharids of rice hull and oat hull on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of broiler chickens", Journal of Animal Productions, 20, 4, 2019, 625-639. magiran.com/p1936850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال