ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه ولی پوریان، فرید شریعتمداری ، محمد امیر کریمی ترشیزی، (1397). تاثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد، سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 20(4)، 565-576. magiran.com/p1936930
Razieh Valipourian, farid shariatmadari , Mihammad Amir Karimi Torshizi, (2019). Effect of Garlic and Thyme’s essential oils blend as a feed additive after feed restriction on the Performance, Growth Rate, Mortality rate and Microbial Population of broile Chickens, Journal of Animal Productions, 20(4), 565-576. magiran.com/p1936930
راضیه ولی پوریان، فرید شریعتمداری ، محمد امیر کریمی ترشیزی، تاثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد، سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1397؛ 20(4): 565-576. magiran.com/p1936930
Razieh Valipourian, farid shariatmadari , Mihammad Amir Karimi Torshizi, Effect of Garlic and Thyme’s essential oils blend as a feed additive after feed restriction on the Performance, Growth Rate, Mortality rate and Microbial Population of broile Chickens, Journal of Animal Productions, 2019; 20(4): 565-576. magiran.com/p1936930
راضیه ولی پوریان، فرید شریعتمداری ، محمد امیر کریمی ترشیزی، "تاثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد، سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 20، شماره 4 (1397): 565-576. magiran.com/p1936930
Razieh Valipourian, farid shariatmadari , Mihammad Amir Karimi Torshizi, "Effect of Garlic and Thyme’s essential oils blend as a feed additive after feed restriction on the Performance, Growth Rate, Mortality rate and Microbial Population of broile Chickens", Journal of Animal Productions 20, no.4 (2019): 565-576. magiran.com/p1936930
راضیه ولی پوریان، فرید شریعتمداری ، محمد امیر کریمی ترشیزی، (1397). 'تاثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد، سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 20(4)، صص.565-576. magiran.com/p1936930
Razieh Valipourian, farid shariatmadari , Mihammad Amir Karimi Torshizi, (2019). 'Effect of Garlic and Thyme’s essential oils blend as a feed additive after feed restriction on the Performance, Growth Rate, Mortality rate and Microbial Population of broile Chickens', Journal of Animal Productions, 20(4), pp.565-576. magiran.com/p1936930
راضیه ولی پوریان؛ فرید شریعتمداری ؛ محمد امیر کریمی ترشیزی. "تاثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد، سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 20 ،4 ، 1397، 565-576. magiran.com/p1936930
Razieh Valipourian; farid shariatmadari ; Mihammad Amir Karimi Torshizi. "Effect of Garlic and Thyme’s essential oils blend as a feed additive after feed restriction on the Performance, Growth Rate, Mortality rate and Microbial Population of broile Chickens", Journal of Animal Productions, 20, 4, 2019, 565-576. magiran.com/p1936930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال