ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سولماز بابایی بناب، اصغر توفیقی، (1396). تاثیر مجزا و ترکیبی تمرین هوازی و مکمل یاری سیاه دانه بر سطوح پلاسمایی رزیستین و مقاومت به انسولین در موش های دیابتی نوع 2، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9(1)، 1-9. magiran.com/p1937111
Solmaz Babaei Bonab , Asghar Tofighi, (2017). The effect of aerobic exercise and supplementation Nigella on the Resistin and insulin resistance in mouse type 2 diabetes, , 9(1), 1-9. magiran.com/p1937111
سولماز بابایی بناب، اصغر توفیقی، تاثیر مجزا و ترکیبی تمرین هوازی و مکمل یاری سیاه دانه بر سطوح پلاسمایی رزیستین و مقاومت به انسولین در موش های دیابتی نوع 2. نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 1396؛ 9(1): 1-9. magiran.com/p1937111
Solmaz Babaei Bonab , Asghar Tofighi, The effect of aerobic exercise and supplementation Nigella on the Resistin and insulin resistance in mouse type 2 diabetes, , 2017; 9(1): 1-9. magiran.com/p1937111
سولماز بابایی بناب، اصغر توفیقی، "تاثیر مجزا و ترکیبی تمرین هوازی و مکمل یاری سیاه دانه بر سطوح پلاسمایی رزیستین و مقاومت به انسولین در موش های دیابتی نوع 2"، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 9، شماره 1 (1396): 1-9. magiran.com/p1937111
Solmaz Babaei Bonab , Asghar Tofighi, " The effect of aerobic exercise and supplementation Nigella on the Resistin and insulin resistance in mouse type 2 diabetes", 9, no.1 (2017): 1-9. magiran.com/p1937111
سولماز بابایی بناب، اصغر توفیقی، (1396). 'تاثیر مجزا و ترکیبی تمرین هوازی و مکمل یاری سیاه دانه بر سطوح پلاسمایی رزیستین و مقاومت به انسولین در موش های دیابتی نوع 2'، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9(1)، صص.1-9. magiran.com/p1937111
Solmaz Babaei Bonab , Asghar Tofighi, (2017). ' The effect of aerobic exercise and supplementation Nigella on the Resistin and insulin resistance in mouse type 2 diabetes', , 9(1), pp.1-9. magiran.com/p1937111
سولماز بابایی بناب؛ اصغر توفیقی. "تاثیر مجزا و ترکیبی تمرین هوازی و مکمل یاری سیاه دانه بر سطوح پلاسمایی رزیستین و مقاومت به انسولین در موش های دیابتی نوع 2". نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9 ،1 ، 1396، 1-9. magiran.com/p1937111
Solmaz Babaei Bonab ; Asghar Tofighi. " The effect of aerobic exercise and supplementation Nigella on the Resistin and insulin resistance in mouse type 2 diabetes", , 9, 1, 2017, 1-9. magiran.com/p1937111
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال