ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه ساکی، پریسا سرلک، پریسا صداقتی ، (1396). بررسی نقش تمرینات ثبات دهنده مرکزی در تعادل پویا و عملکرد ورزشی کودکان شناگر رقابتی دختر، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9(1)، 10-19. magiran.com/p1937112
SedaghatiP, SarlakP, SakiF, (2017). The role of core stability exercises in dynamic balance and the sport performance children of competitive elite female swimmers girl, , 9(1), 10-19. magiran.com/p1937112
فرزانه ساکی، پریسا سرلک، پریسا صداقتی ، بررسی نقش تمرینات ثبات دهنده مرکزی در تعادل پویا و عملکرد ورزشی کودکان شناگر رقابتی دختر. نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 1396؛ 9(1): 10-19. magiran.com/p1937112
SedaghatiP, SarlakP, SakiF, The role of core stability exercises in dynamic balance and the sport performance children of competitive elite female swimmers girl, , 2017; 9(1): 10-19. magiran.com/p1937112
فرزانه ساکی، پریسا سرلک، پریسا صداقتی ، "بررسی نقش تمرینات ثبات دهنده مرکزی در تعادل پویا و عملکرد ورزشی کودکان شناگر رقابتی دختر"، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 9، شماره 1 (1396): 10-19. magiran.com/p1937112
SedaghatiP, SarlakP, SakiF, " The role of core stability exercises in dynamic balance and the sport performance children of competitive elite female swimmers girl", 9, no.1 (2017): 10-19. magiran.com/p1937112
فرزانه ساکی، پریسا سرلک، پریسا صداقتی ، (1396). 'بررسی نقش تمرینات ثبات دهنده مرکزی در تعادل پویا و عملکرد ورزشی کودکان شناگر رقابتی دختر'، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9(1)، صص.10-19. magiran.com/p1937112
SedaghatiP, SarlakP, SakiF, (2017). ' The role of core stability exercises in dynamic balance and the sport performance children of competitive elite female swimmers girl', , 9(1), pp.10-19. magiran.com/p1937112
فرزانه ساکی؛ پریسا سرلک؛ پریسا صداقتی . "بررسی نقش تمرینات ثبات دهنده مرکزی در تعادل پویا و عملکرد ورزشی کودکان شناگر رقابتی دختر". نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9 ،1 ، 1396، 10-19. magiran.com/p1937112
SedaghatiP; SarlakP; SakiF. " The role of core stability exercises in dynamic balance and the sport performance children of competitive elite female swimmers girl", , 9, 1, 2017, 10-19. magiran.com/p1937112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال