ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شادمهر میردار ، رحمان سیدعزیزی، مهدی هدایتی، اکرم ارزانی، (1396). برهم کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) ریه، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9(1)، 49-56. magiran.com/p1937116
Mirdar SH, Sayyedazizi R, Hedayati M, Arzani A, (2017). Effects of lead and curcumin interactions during a period of endurance training on the lung levels of vascular endothelial growth factor, , 9(1), 49-56. magiran.com/p1937116
شادمهر میردار ، رحمان سیدعزیزی، مهدی هدایتی، اکرم ارزانی، برهم کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) ریه. نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 1396؛ 9(1): 49-56. magiran.com/p1937116
Mirdar SH, Sayyedazizi R, Hedayati M, Arzani A, Effects of lead and curcumin interactions during a period of endurance training on the lung levels of vascular endothelial growth factor, , 2017; 9(1): 49-56. magiran.com/p1937116
شادمهر میردار ، رحمان سیدعزیزی، مهدی هدایتی، اکرم ارزانی، "برهم کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) ریه"، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 9، شماره 1 (1396): 49-56. magiran.com/p1937116
Mirdar SH, Sayyedazizi R, Hedayati M, Arzani A, " Effects of lead and curcumin interactions during a period of endurance training on the lung levels of vascular endothelial growth factor", 9, no.1 (2017): 49-56. magiran.com/p1937116
شادمهر میردار ، رحمان سیدعزیزی، مهدی هدایتی، اکرم ارزانی، (1396). 'برهم کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) ریه'، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9(1)، صص.49-56. magiran.com/p1937116
Mirdar SH, Sayyedazizi R, Hedayati M, Arzani A, (2017). ' Effects of lead and curcumin interactions during a period of endurance training on the lung levels of vascular endothelial growth factor', , 9(1), pp.49-56. magiran.com/p1937116
شادمهر میردار ؛ رحمان سیدعزیزی؛ مهدی هدایتی؛ اکرم ارزانی. "برهم کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) ریه". نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9 ،1 ، 1396، 49-56. magiran.com/p1937116
Mirdar SH; Sayyedazizi R; Hedayati M; Arzani A. " Effects of lead and curcumin interactions during a period of endurance training on the lung levels of vascular endothelial growth factor", , 9, 1, 2017, 49-56. magiran.com/p1937116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال