ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس صارمی، نادر شوندی، محمدرضا معظمی گودرزی، فاطمه امیدعلی ، (1396). مطالعه ویژگی های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیبالیست ایران، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9(1)، 57-65. magiran.com/p1937119
Omidali F_Saremi A _Shavandi N_Moazami Godarzi MR, (2017). A study of anthropometric characteristics, physical fitness and body composition of adolescent Iranian female volleyball players, , 9(1), 57-65. magiran.com/p1937119
عباس صارمی، نادر شوندی، محمدرضا معظمی گودرزی، فاطمه امیدعلی ، مطالعه ویژگی های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیبالیست ایران. نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 1396؛ 9(1): 57-65. magiran.com/p1937119
Omidali F_Saremi A _Shavandi N_Moazami Godarzi MR, A study of anthropometric characteristics, physical fitness and body composition of adolescent Iranian female volleyball players, , 2017; 9(1): 57-65. magiran.com/p1937119
عباس صارمی، نادر شوندی، محمدرضا معظمی گودرزی، فاطمه امیدعلی ، "مطالعه ویژگی های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیبالیست ایران"، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 9، شماره 1 (1396): 57-65. magiran.com/p1937119
Omidali F_Saremi A _Shavandi N_Moazami Godarzi MR, " A study of anthropometric characteristics, physical fitness and body composition of adolescent Iranian female volleyball players", 9, no.1 (2017): 57-65. magiran.com/p1937119
عباس صارمی، نادر شوندی، محمدرضا معظمی گودرزی، فاطمه امیدعلی ، (1396). 'مطالعه ویژگی های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیبالیست ایران'، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9(1)، صص.57-65. magiran.com/p1937119
Omidali F_Saremi A _Shavandi N_Moazami Godarzi MR, (2017). ' A study of anthropometric characteristics, physical fitness and body composition of adolescent Iranian female volleyball players', , 9(1), pp.57-65. magiran.com/p1937119
عباس صارمی؛ نادر شوندی؛ محمدرضا معظمی گودرزی؛ فاطمه امیدعلی . "مطالعه ویژگی های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیبالیست ایران". نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، 9 ،1 ، 1396، 57-65. magiran.com/p1937119
Omidali F_Saremi A _Shavandi N_Moazami Godarzi MR. " A study of anthropometric characteristics, physical fitness and body composition of adolescent Iranian female volleyball players", , 9, 1, 2017, 57-65. magiran.com/p1937119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال