ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدایت وحیدی، بهرام میرشکاری ، سعید صادق زاده حمایتی، اباذر رجبی، مهرداد یارنیا، (1397). واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت، مجله چغندر قند، 34(1)، 1-15. magiran.com/p1937151
Hedayat vahidi, Bahram Mirshekari , S. Sadeghzadeh Hemayati, Abazar Rajabi, mehrdad yarnia, (2018). Response of quantitative and qualitative characteristics of sugar beet genotypes to different sowing and harvesting dates, Journal of Sugar Beet, 34(1), 1-15. magiran.com/p1937151
هدایت وحیدی، بهرام میرشکاری ، سعید صادق زاده حمایتی، اباذر رجبی، مهرداد یارنیا، واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت. مجله چغندر قند، 1397؛ 34(1): 1-15. magiran.com/p1937151
Hedayat vahidi, Bahram Mirshekari , S. Sadeghzadeh Hemayati, Abazar Rajabi, mehrdad yarnia, Response of quantitative and qualitative characteristics of sugar beet genotypes to different sowing and harvesting dates, Journal of Sugar Beet, 2018; 34(1): 1-15. magiran.com/p1937151
هدایت وحیدی، بهرام میرشکاری ، سعید صادق زاده حمایتی، اباذر رجبی، مهرداد یارنیا، "واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت"، مجله چغندر قند 34، شماره 1 (1397): 1-15. magiran.com/p1937151
Hedayat vahidi, Bahram Mirshekari , S. Sadeghzadeh Hemayati, Abazar Rajabi, mehrdad yarnia, "Response of quantitative and qualitative characteristics of sugar beet genotypes to different sowing and harvesting dates", Journal of Sugar Beet 34, no.1 (2018): 1-15. magiran.com/p1937151
هدایت وحیدی، بهرام میرشکاری ، سعید صادق زاده حمایتی، اباذر رجبی، مهرداد یارنیا، (1397). 'واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت'، مجله چغندر قند، 34(1)، صص.1-15. magiran.com/p1937151
Hedayat vahidi, Bahram Mirshekari , S. Sadeghzadeh Hemayati, Abazar Rajabi, mehrdad yarnia, (2018). 'Response of quantitative and qualitative characteristics of sugar beet genotypes to different sowing and harvesting dates', Journal of Sugar Beet, 34(1), pp.1-15. magiran.com/p1937151
هدایت وحیدی؛ بهرام میرشکاری ؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ اباذر رجبی؛ مهرداد یارنیا. "واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت". مجله چغندر قند، 34 ،1 ، 1397، 1-15. magiran.com/p1937151
Hedayat vahidi; Bahram Mirshekari ; S. Sadeghzadeh Hemayati; Abazar Rajabi; mehrdad yarnia. "Response of quantitative and qualitative characteristics of sugar beet genotypes to different sowing and harvesting dates", Journal of Sugar Beet, 34, 1, 2018, 1-15. magiran.com/p1937151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال