ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهیه احمدی بیدگلی ، محمدرضا قاری، (1397). بررسی ارزش « تکرار » از دیدگاه مکتب صورتگرایی، مجله فنون ادبی، 10(4)، 89-104. magiran.com/p1937319
Bahiyeh Ahmadi Bidguli, Mohammad Reza Qari, (2019). The evaluation of “repetition" from the formalistic point view, Literary Arts, 10(4), 89-104. magiran.com/p1937319
بهیه احمدی بیدگلی ، محمدرضا قاری، بررسی ارزش « تکرار » از دیدگاه مکتب صورتگرایی. مجله فنون ادبی، 1397؛ 10(4): 89-104. magiran.com/p1937319
Bahiyeh Ahmadi Bidguli, Mohammad Reza Qari, The evaluation of “repetition" from the formalistic point view, Literary Arts, 2019; 10(4): 89-104. magiran.com/p1937319
بهیه احمدی بیدگلی ، محمدرضا قاری، "بررسی ارزش « تکرار » از دیدگاه مکتب صورتگرایی"، مجله فنون ادبی 10، شماره 4 (1397): 89-104. magiran.com/p1937319
Bahiyeh Ahmadi Bidguli, Mohammad Reza Qari, "The evaluation of “repetition" from the formalistic point view", Literary Arts 10, no.4 (2019): 89-104. magiran.com/p1937319
بهیه احمدی بیدگلی ، محمدرضا قاری، (1397). 'بررسی ارزش « تکرار » از دیدگاه مکتب صورتگرایی'، مجله فنون ادبی، 10(4)، صص.89-104. magiran.com/p1937319
Bahiyeh Ahmadi Bidguli, Mohammad Reza Qari, (2019). 'The evaluation of “repetition" from the formalistic point view', Literary Arts, 10(4), pp.89-104. magiran.com/p1937319
بهیه احمدی بیدگلی ؛ محمدرضا قاری. "بررسی ارزش « تکرار » از دیدگاه مکتب صورتگرایی". مجله فنون ادبی، 10 ،4 ، 1397، 89-104. magiran.com/p1937319
Bahiyeh Ahmadi Bidguli; Mohammad Reza Qari. "The evaluation of “repetition" from the formalistic point view", Literary Arts, 10, 4, 2019, 89-104. magiran.com/p1937319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال