ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مدنی، علی منصوری ، فروغ زردشت، پرستو نظرنیا، افسانه سرابندی نو، (1397). بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کنترل گلیسمی و پیروی دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، فصلنامه پرستاری دیابت، 6(4)، 596-606. magiran.com/p1937369
Zahra Mansouri , Ali Mansouri, Forough Zardosht , Parastoo Nazarnia , Afsanh Sarabandi noe, (2018). Effect of Family-centered Empowerment Model on Glycemic Control and Drug Compliance in Patients with Type II Diabetes, Journal of Diabetes Nursing, 6(4), 596-606. magiran.com/p1937369
زهرا مدنی، علی منصوری ، فروغ زردشت، پرستو نظرنیا، افسانه سرابندی نو، بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کنترل گلیسمی و پیروی دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. فصلنامه پرستاری دیابت، 1397؛ 6(4): 596-606. magiran.com/p1937369
Zahra Mansouri , Ali Mansouri, Forough Zardosht , Parastoo Nazarnia , Afsanh Sarabandi noe, Effect of Family-centered Empowerment Model on Glycemic Control and Drug Compliance in Patients with Type II Diabetes, Journal of Diabetes Nursing, 2018; 6(4): 596-606. magiran.com/p1937369
زهرا مدنی، علی منصوری ، فروغ زردشت، پرستو نظرنیا، افسانه سرابندی نو، "بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کنترل گلیسمی و پیروی دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو"، فصلنامه پرستاری دیابت 6، شماره 4 (1397): 596-606. magiran.com/p1937369
Zahra Mansouri , Ali Mansouri, Forough Zardosht , Parastoo Nazarnia , Afsanh Sarabandi noe, " Effect of Family-centered Empowerment Model on Glycemic Control and Drug Compliance in Patients with Type II Diabetes", Journal of Diabetes Nursing 6, no.4 (2018): 596-606. magiran.com/p1937369
زهرا مدنی، علی منصوری ، فروغ زردشت، پرستو نظرنیا، افسانه سرابندی نو، (1397). 'بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کنترل گلیسمی و پیروی دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو'، فصلنامه پرستاری دیابت، 6(4)، صص.596-606. magiran.com/p1937369
Zahra Mansouri , Ali Mansouri, Forough Zardosht , Parastoo Nazarnia , Afsanh Sarabandi noe, (2018). ' Effect of Family-centered Empowerment Model on Glycemic Control and Drug Compliance in Patients with Type II Diabetes', Journal of Diabetes Nursing, 6(4), pp.596-606. magiran.com/p1937369
زهرا مدنی؛ علی منصوری ؛ فروغ زردشت؛ پرستو نظرنیا؛ افسانه سرابندی نو. "بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کنترل گلیسمی و پیروی دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". فصلنامه پرستاری دیابت، 6 ،4 ، 1397، 596-606. magiran.com/p1937369
Zahra Mansouri ; Ali Mansouri; Forough Zardosht ; Parastoo Nazarnia ; Afsanh Sarabandi noe. " Effect of Family-centered Empowerment Model on Glycemic Control and Drug Compliance in Patients with Type II Diabetes", Journal of Diabetes Nursing, 6, 4, 2018, 596-606. magiran.com/p1937369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال