ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر بهروزی ، مرتضی مرادی، علیرضا حاجی یخچالی، سیروس عالی پور، (1397). آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی در دانش آموزان پسر، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 9(33)، 35-50. magiran.com/p1937383
nasser behroozi, morteza moradi, alireza hajiyakhchali, seiros Alipour , (2018). Testing the model of causal relationship perceived social support and academic well-being components by mediating academic self-efficacy beliefs, academic self-esteem and academic stress in male students, Journal of Psychological Models and Methods, 9(33), 35-50. magiran.com/p1937383
ناصر بهروزی ، مرتضی مرادی، علیرضا حاجی یخچالی، سیروس عالی پور، آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی در دانش آموزان پسر. فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 1397؛ 9(33): 35-50. magiran.com/p1937383
nasser behroozi, morteza moradi, alireza hajiyakhchali, seiros Alipour , Testing the model of causal relationship perceived social support and academic well-being components by mediating academic self-efficacy beliefs, academic self-esteem and academic stress in male students, Journal of Psychological Models and Methods, 2018; 9(33): 35-50. magiran.com/p1937383
ناصر بهروزی ، مرتضی مرادی، علیرضا حاجی یخچالی، سیروس عالی پور، "آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی در دانش آموزان پسر"، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 9، شماره 33 (1397): 35-50. magiran.com/p1937383
nasser behroozi, morteza moradi, alireza hajiyakhchali, seiros Alipour , "Testing the model of causal relationship perceived social support and academic well-being components by mediating academic self-efficacy beliefs, academic self-esteem and academic stress in male students", Journal of Psychological Models and Methods 9, no.33 (2018): 35-50. magiran.com/p1937383
ناصر بهروزی ، مرتضی مرادی، علیرضا حاجی یخچالی، سیروس عالی پور، (1397). 'آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی در دانش آموزان پسر'، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 9(33)، صص.35-50. magiran.com/p1937383
nasser behroozi, morteza moradi, alireza hajiyakhchali, seiros Alipour , (2018). 'Testing the model of causal relationship perceived social support and academic well-being components by mediating academic self-efficacy beliefs, academic self-esteem and academic stress in male students', Journal of Psychological Models and Methods, 9(33), pp.35-50. magiran.com/p1937383
ناصر بهروزی ؛ مرتضی مرادی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالی پور. "آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی در دانش آموزان پسر". فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 9 ،33 ، 1397، 35-50. magiran.com/p1937383
nasser behroozi; morteza moradi; alireza hajiyakhchali; seiros Alipour . "Testing the model of causal relationship perceived social support and academic well-being components by mediating academic self-efficacy beliefs, academic self-esteem and academic stress in male students", Journal of Psychological Models and Methods, 9, 33, 2018, 35-50. magiran.com/p1937383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال