ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عباس زاده، امیر سالاری ، حمید روحانی، (1397). ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه جهت کشت گندم و زعفران، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(1)، 93-109. magiran.com/p1937420
Mahdi Abbaszadeh, Amir Salari , HAMID ROHANI, (2019). Quantitative, Qualitative and Economic Assessment of Agricultural Land Suitability of Rokh Plains Torbat Heydaryeh for Saffron and Wheat Cultivation, Saffron Agronomy and Technology, 7(1), 93-109. magiran.com/p1937420
مهدی عباس زاده، امیر سالاری ، حمید روحانی، ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه جهت کشت گندم و زعفران. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1397؛ 7(1): 93-109. magiran.com/p1937420
Mahdi Abbaszadeh, Amir Salari , HAMID ROHANI, Quantitative, Qualitative and Economic Assessment of Agricultural Land Suitability of Rokh Plains Torbat Heydaryeh for Saffron and Wheat Cultivation, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(1): 93-109. magiran.com/p1937420
مهدی عباس زاده، امیر سالاری ، حمید روحانی، "ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه جهت کشت گندم و زعفران"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 1 (1397): 93-109. magiran.com/p1937420
Mahdi Abbaszadeh, Amir Salari , HAMID ROHANI, "Quantitative, Qualitative and Economic Assessment of Agricultural Land Suitability of Rokh Plains Torbat Heydaryeh for Saffron and Wheat Cultivation", Saffron Agronomy and Technology 7, no.1 (2019): 93-109. magiran.com/p1937420
مهدی عباس زاده، امیر سالاری ، حمید روحانی، (1397). 'ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه جهت کشت گندم و زعفران'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(1)، صص.93-109. magiran.com/p1937420
Mahdi Abbaszadeh, Amir Salari , HAMID ROHANI, (2019). 'Quantitative, Qualitative and Economic Assessment of Agricultural Land Suitability of Rokh Plains Torbat Heydaryeh for Saffron and Wheat Cultivation', Saffron Agronomy and Technology, 7(1), pp.93-109. magiran.com/p1937420
مهدی عباس زاده؛ امیر سالاری ؛ حمید روحانی. "ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه جهت کشت گندم و زعفران". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،1 ، 1397، 93-109. magiran.com/p1937420
Mahdi Abbaszadeh; Amir Salari ; HAMID ROHANI. "Quantitative, Qualitative and Economic Assessment of Agricultural Land Suitability of Rokh Plains Torbat Heydaryeh for Saffron and Wheat Cultivation", Saffron Agronomy and Technology, 7, 1, 2019, 93-109. magiran.com/p1937420
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال