ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدابوالقاسم موسوی ، محمد جواهری، ایوب اکرمی، (1396). روش های ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی براساس سیره امام رضا (ع)، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 3(2)، 89-106. magiran.com/p1937451
seyedabolghasem mosavi, Muhammad Reza Jawahiri, Ayub Akrami, (2017). Methods of Bringing About the Belief in God in Religious Education Focusing on Imam Reza’s Narrations, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 3(2), 89-106. magiran.com/p1937451
سیدابوالقاسم موسوی ، محمد جواهری، ایوب اکرمی، روش های ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی براساس سیره امام رضا (ع). نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 1396؛ 3(2): 89-106. magiran.com/p1937451
seyedabolghasem mosavi, Muhammad Reza Jawahiri, Ayub Akrami, Methods of Bringing About the Belief in God in Religious Education Focusing on Imam Reza’s Narrations, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2017; 3(2): 89-106. magiran.com/p1937451
سیدابوالقاسم موسوی ، محمد جواهری، ایوب اکرمی، "روش های ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی براساس سیره امام رضا (ع)"، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 3، شماره 2 (1396): 89-106. magiran.com/p1937451
seyedabolghasem mosavi, Muhammad Reza Jawahiri, Ayub Akrami, "Methods of Bringing About the Belief in God in Religious Education Focusing on Imam Reza’s Narrations", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith 3, no.2 (2017): 89-106. magiran.com/p1937451
سیدابوالقاسم موسوی ، محمد جواهری، ایوب اکرمی، (1396). 'روش های ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی براساس سیره امام رضا (ع)'، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 3(2)، صص.89-106. magiran.com/p1937451
seyedabolghasem mosavi, Muhammad Reza Jawahiri, Ayub Akrami, (2017). 'Methods of Bringing About the Belief in God in Religious Education Focusing on Imam Reza’s Narrations', Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 3(2), pp.89-106. magiran.com/p1937451
سیدابوالقاسم موسوی ؛ محمد جواهری؛ ایوب اکرمی. "روش های ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی براساس سیره امام رضا (ع)". نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 3 ،2 ، 1396، 89-106. magiran.com/p1937451
seyedabolghasem mosavi; Muhammad Reza Jawahiri; Ayub Akrami. "Methods of Bringing About the Belief in God in Religious Education Focusing on Imam Reza’s Narrations", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 3, 2, 2017, 89-106. magiran.com/p1937451
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال