ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس بابک بهشتی، غضنفر شاهقلیان ، (1397). یک مدل ترکیبی برای پایداری گذرا مقید به پخش بار بهینه بر اساس انحراف زاویه روتور، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 7(2)، 83-94. magiran.com/p1937519
Babak Beheshti, Ghazanfar Shahgholian , (2019). A hybrid model for the transient stability of the rotor angle constrained optimal power flow, Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 7(2), 83-94. magiran.com/p1937519
مهندس بابک بهشتی، غضنفر شاهقلیان ، یک مدل ترکیبی برای پایداری گذرا مقید به پخش بار بهینه بر اساس انحراف زاویه روتور. مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 1397؛ 7(2): 83-94. magiran.com/p1937519
Babak Beheshti, Ghazanfar Shahgholian , A hybrid model for the transient stability of the rotor angle constrained optimal power flow, Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 2019; 7(2): 83-94. magiran.com/p1937519
مهندس بابک بهشتی، غضنفر شاهقلیان ، "یک مدل ترکیبی برای پایداری گذرا مقید به پخش بار بهینه بر اساس انحراف زاویه روتور"، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 7، شماره 2 (1397): 83-94. magiran.com/p1937519
Babak Beheshti, Ghazanfar Shahgholian , " A hybrid model for the transient stability of the rotor angle constrained optimal power flow", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity 7, no.2 (2019): 83-94. magiran.com/p1937519
مهندس بابک بهشتی، غضنفر شاهقلیان ، (1397). 'یک مدل ترکیبی برای پایداری گذرا مقید به پخش بار بهینه بر اساس انحراف زاویه روتور'، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 7(2)، صص.83-94. magiran.com/p1937519
Babak Beheshti, Ghazanfar Shahgholian , (2019). ' A hybrid model for the transient stability of the rotor angle constrained optimal power flow', Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 7(2), pp.83-94. magiran.com/p1937519
مهندس بابک بهشتی؛ غضنفر شاهقلیان . "یک مدل ترکیبی برای پایداری گذرا مقید به پخش بار بهینه بر اساس انحراف زاویه روتور". مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 7 ،2 ، 1397، 83-94. magiran.com/p1937519
Babak Beheshti; Ghazanfar Shahgholian . " A hybrid model for the transient stability of the rotor angle constrained optimal power flow", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 7, 2, 2019, 83-94. magiran.com/p1937519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال