ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ژاله معماری ، الناز گلچین، افسر جعفری حجین، محمد اصغری جعفرآبادی، (1397). مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10(4)، 149-165. magiran.com/p1937566
Jale Memeri , Elnaz Golchin, Afsar Jafari Hajin, Mohammad Asghari Jafarabadi , (2019). Development of a scale to measure Performance of Islamshahr Physical Education Teachers Modeling of Relationships between Factors, Sport Physiology &Management Investigations, 10(4), 149-165. magiran.com/p1937566
ژاله معماری ، الناز گلچین، افسر جعفری حجین، محمد اصغری جعفرآبادی، مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل. فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 1397؛ 10(4): 149-165. magiran.com/p1937566
Jale Memeri , Elnaz Golchin, Afsar Jafari Hajin, Mohammad Asghari Jafarabadi , Development of a scale to measure Performance of Islamshahr Physical Education Teachers Modeling of Relationships between Factors, Sport Physiology &Management Investigations, 2019; 10(4): 149-165. magiran.com/p1937566
ژاله معماری ، الناز گلچین، افسر جعفری حجین، محمد اصغری جعفرآبادی، "مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل"، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 10، شماره 4 (1397): 149-165. magiran.com/p1937566
Jale Memeri , Elnaz Golchin, Afsar Jafari Hajin, Mohammad Asghari Jafarabadi , "Development of a scale to measure Performance of Islamshahr Physical Education Teachers Modeling of Relationships between Factors", Sport Physiology &Management Investigations 10, no.4 (2019): 149-165. magiran.com/p1937566
ژاله معماری ، الناز گلچین، افسر جعفری حجین، محمد اصغری جعفرآبادی، (1397). 'مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل'، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10(4)، صص.149-165. magiran.com/p1937566
Jale Memeri , Elnaz Golchin, Afsar Jafari Hajin, Mohammad Asghari Jafarabadi , (2019). 'Development of a scale to measure Performance of Islamshahr Physical Education Teachers Modeling of Relationships between Factors', Sport Physiology &Management Investigations, 10(4), pp.149-165. magiran.com/p1937566
ژاله معماری ؛ الناز گلچین؛ افسر جعفری حجین؛ محمد اصغری جعفرآبادی. "مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل". فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10 ،4 ، 1397، 149-165. magiran.com/p1937566
Jale Memeri ; Elnaz Golchin; Afsar Jafari Hajin; Mohammad Asghari Jafarabadi . "Development of a scale to measure Performance of Islamshahr Physical Education Teachers Modeling of Relationships between Factors", Sport Physiology &Management Investigations, 10, 4, 2019, 149-165. magiran.com/p1937566
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال