ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیدرضا هروی زاده ، منیره خادم ، رامین نبی زاده ، سیدجمال الدین شاه طاهری، (1397). سنتز جاذب پلیمری قالب ملکولی به منظور استخراج انتخابی یک علف کش تریازینی از نمونه بیولوژیک، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(5)، 10-20. magiran.com/p1937800
Omidreza Heravizadeh , Monireh Khadem , Ramin Nabizadeh , Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2018). Synthesis of a molecular imprinted polymer as an absorbent for selective extraction of a triazine herbicide from biological samples, Iran Occupational Health, 15(5), 10-20. magiran.com/p1937800
امیدرضا هروی زاده ، منیره خادم ، رامین نبی زاده ، سیدجمال الدین شاه طاهری، سنتز جاذب پلیمری قالب ملکولی به منظور استخراج انتخابی یک علف کش تریازینی از نمونه بیولوژیک. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1397؛ 15(5): 10-20. magiran.com/p1937800
Omidreza Heravizadeh , Monireh Khadem , Ramin Nabizadeh , Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Synthesis of a molecular imprinted polymer as an absorbent for selective extraction of a triazine herbicide from biological samples, Iran Occupational Health, 2018; 15(5): 10-20. magiran.com/p1937800
امیدرضا هروی زاده ، منیره خادم ، رامین نبی زاده ، سیدجمال الدین شاه طاهری، "سنتز جاذب پلیمری قالب ملکولی به منظور استخراج انتخابی یک علف کش تریازینی از نمونه بیولوژیک"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 15، شماره 5 (1397): 10-20. magiran.com/p1937800
Omidreza Heravizadeh , Monireh Khadem , Ramin Nabizadeh , Seyed Jamaleddin Shahtaheri, "Synthesis of a molecular imprinted polymer as an absorbent for selective extraction of a triazine herbicide from biological samples", Iran Occupational Health 15, no.5 (2018): 10-20. magiran.com/p1937800
امیدرضا هروی زاده ، منیره خادم ، رامین نبی زاده ، سیدجمال الدین شاه طاهری، (1397). 'سنتز جاذب پلیمری قالب ملکولی به منظور استخراج انتخابی یک علف کش تریازینی از نمونه بیولوژیک'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(5)، صص.10-20. magiran.com/p1937800
Omidreza Heravizadeh , Monireh Khadem , Ramin Nabizadeh , Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2018). 'Synthesis of a molecular imprinted polymer as an absorbent for selective extraction of a triazine herbicide from biological samples', Iran Occupational Health, 15(5), pp.10-20. magiran.com/p1937800
امیدرضا هروی زاده ؛ منیره خادم ؛ رامین نبی زاده ؛ سیدجمال الدین شاه طاهری. "سنتز جاذب پلیمری قالب ملکولی به منظور استخراج انتخابی یک علف کش تریازینی از نمونه بیولوژیک". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15 ،5 ، 1397، 10-20. magiran.com/p1937800
Omidreza Heravizadeh ; Monireh Khadem ; Ramin Nabizadeh ; Seyed Jamaleddin Shahtaheri. "Synthesis of a molecular imprinted polymer as an absorbent for selective extraction of a triazine herbicide from biological samples", Iran Occupational Health, 15, 5, 2018, 10-20. magiran.com/p1937800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال