ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الف. ادیب ، م. اولی پور، الف. چترروز، (1397). اثرات سرعت باد و خصوصیات خاک بر روی تولید ریزگردها در تالاب هورالعظیم، جنوب غربی ایران، مجله علوم محیطی خزر، 16(4)، 333-347. magiran.com/p1937835
M Oulapour, A Chatroze, A Adib, (2019). Effects of wind velocity and soil characteristics on dust storm generation in Hawr-al-Azim Wetland, Southwest Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, 16(4), 333-347. magiran.com/p1937835
الف. ادیب ، م. اولی پور، الف. چترروز، اثرات سرعت باد و خصوصیات خاک بر روی تولید ریزگردها در تالاب هورالعظیم، جنوب غربی ایران. مجله علوم محیطی خزر، 1397؛ 16(4): 333-347. magiran.com/p1937835
M Oulapour, A Chatroze, A Adib, Effects of wind velocity and soil characteristics on dust storm generation in Hawr-al-Azim Wetland, Southwest Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2019; 16(4): 333-347. magiran.com/p1937835
الف. ادیب ، م. اولی پور، الف. چترروز، "اثرات سرعت باد و خصوصیات خاک بر روی تولید ریزگردها در تالاب هورالعظیم، جنوب غربی ایران"، مجله علوم محیطی خزر 16، شماره 4 (1397): 333-347. magiran.com/p1937835
M Oulapour, A Chatroze, A Adib, "Effects of wind velocity and soil characteristics on dust storm generation in Hawr-al-Azim Wetland, Southwest Iran", Caspian Journal of Environmental Sciences 16, no.4 (2019): 333-347. magiran.com/p1937835
الف. ادیب ، م. اولی پور، الف. چترروز، (1397). 'اثرات سرعت باد و خصوصیات خاک بر روی تولید ریزگردها در تالاب هورالعظیم، جنوب غربی ایران'، مجله علوم محیطی خزر، 16(4)، صص.333-347. magiran.com/p1937835
M Oulapour, A Chatroze, A Adib, (2019). 'Effects of wind velocity and soil characteristics on dust storm generation in Hawr-al-Azim Wetland, Southwest Iran', Caspian Journal of Environmental Sciences, 16(4), pp.333-347. magiran.com/p1937835
الف. ادیب ؛ م. اولی پور؛ الف. چترروز. "اثرات سرعت باد و خصوصیات خاک بر روی تولید ریزگردها در تالاب هورالعظیم، جنوب غربی ایران". مجله علوم محیطی خزر، 16 ،4 ، 1397، 333-347. magiran.com/p1937835
M Oulapour; A Chatroze; A Adib. "Effects of wind velocity and soil characteristics on dust storm generation in Hawr-al-Azim Wetland, Southwest Iran", Caspian Journal of Environmental Sciences, 16, 4, 2019, 333-347. magiran.com/p1937835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال