ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
س. جهانبخش، س.پ. حسینی شکرابی ، م. شمسایی مهرگان، (1397). ارزش غذایی و آلودگی به فلزات سنگین پودر ماهی تولید شده از بخش جنوب غربی دریای خزر، مجله علوم محیطی خزر، 16(4)، 307-317. magiran.com/p1937839
S Janbakhsh, M Shamsaie Mergan, S.P Hosseini Shekarabi, (2019). Nutritional value and heavy metal content of fishmeal from the Southwest Caspian Sea, Caspian Journal of Environmental Sciences, 16(4), 307-317. magiran.com/p1937839
س. جهانبخش، س.پ. حسینی شکرابی ، م. شمسایی مهرگان، ارزش غذایی و آلودگی به فلزات سنگین پودر ماهی تولید شده از بخش جنوب غربی دریای خزر. مجله علوم محیطی خزر، 1397؛ 16(4): 307-317. magiran.com/p1937839
S Janbakhsh, M Shamsaie Mergan, S.P Hosseini Shekarabi, Nutritional value and heavy metal content of fishmeal from the Southwest Caspian Sea, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2019; 16(4): 307-317. magiran.com/p1937839
س. جهانبخش، س.پ. حسینی شکرابی ، م. شمسایی مهرگان، "ارزش غذایی و آلودگی به فلزات سنگین پودر ماهی تولید شده از بخش جنوب غربی دریای خزر"، مجله علوم محیطی خزر 16، شماره 4 (1397): 307-317. magiran.com/p1937839
S Janbakhsh, M Shamsaie Mergan, S.P Hosseini Shekarabi, "Nutritional value and heavy metal content of fishmeal from the Southwest Caspian Sea", Caspian Journal of Environmental Sciences 16, no.4 (2019): 307-317. magiran.com/p1937839
س. جهانبخش، س.پ. حسینی شکرابی ، م. شمسایی مهرگان، (1397). 'ارزش غذایی و آلودگی به فلزات سنگین پودر ماهی تولید شده از بخش جنوب غربی دریای خزر'، مجله علوم محیطی خزر، 16(4)، صص.307-317. magiran.com/p1937839
S Janbakhsh, M Shamsaie Mergan, S.P Hosseini Shekarabi, (2019). 'Nutritional value and heavy metal content of fishmeal from the Southwest Caspian Sea', Caspian Journal of Environmental Sciences, 16(4), pp.307-317. magiran.com/p1937839
س. جهانبخش؛ س.پ. حسینی شکرابی ؛ م. شمسایی مهرگان. "ارزش غذایی و آلودگی به فلزات سنگین پودر ماهی تولید شده از بخش جنوب غربی دریای خزر". مجله علوم محیطی خزر، 16 ،4 ، 1397، 307-317. magiran.com/p1937839
S Janbakhsh; M Shamsaie Mergan; S.P Hosseini Shekarabi. "Nutritional value and heavy metal content of fishmeal from the Southwest Caspian Sea", Caspian Journal of Environmental Sciences, 16, 4, 2019, 307-317. magiran.com/p1937839
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال