ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نوروزی ، جلیل قنواتی، سید علی سید احمدی سجادی، (1397). تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15(4)، 149-170. magiran.com/p1937921
Mohammad Nourozi, Jalil Qanavati, Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi , (2019). Legal and Economic Analysis of Design, Procurement and Construction Contracts with a Jurisprudential Approach, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15(4), 149-170. magiran.com/p1937921
محمد نوروزی ، جلیل قنواتی، سید علی سید احمدی سجادی، تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 1397؛ 15(4): 149-170. magiran.com/p1937921
Mohammad Nourozi, Jalil Qanavati, Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi , Legal and Economic Analysis of Design, Procurement and Construction Contracts with a Jurisprudential Approach, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 2019; 15(4): 149-170. magiran.com/p1937921
محمد نوروزی ، جلیل قنواتی، سید علی سید احمدی سجادی، "تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 15، شماره 4 (1397): 149-170. magiran.com/p1937921
Mohammad Nourozi, Jalil Qanavati, Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi , "Legal and Economic Analysis of Design, Procurement and Construction Contracts with a Jurisprudential Approach", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal 15, no.4 (2019): 149-170. magiran.com/p1937921
محمد نوروزی ، جلیل قنواتی، سید علی سید احمدی سجادی، (1397). 'تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی'، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15(4)، صص.149-170. magiran.com/p1937921
Mohammad Nourozi, Jalil Qanavati, Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi , (2019). 'Legal and Economic Analysis of Design, Procurement and Construction Contracts with a Jurisprudential Approach', Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15(4), pp.149-170. magiran.com/p1937921
محمد نوروزی ؛ جلیل قنواتی؛ سید علی سید احمدی سجادی. "تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی". فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15 ،4 ، 1397، 149-170. magiran.com/p1937921
Mohammad Nourozi; Jalil Qanavati; Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi . "Legal and Economic Analysis of Design, Procurement and Construction Contracts with a Jurisprudential Approach", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15, 4, 2019, 149-170. magiran.com/p1937921
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال