ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان بهنام طلب ، مسعود قدسیان، امیررضا زراتی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، (1397). اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی، مجله هیدرولیک، 13(4)، 1-15. magiran.com/p1937923
Ehsan Behnamtalab, Masoud Ghodsian, Amirreza Zarrati, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, (2019). Geometry Modification of Stilling Basin USBR VI with Numerical Simulation, Journal of Hydraulics, 13(4), 1-15. magiran.com/p1937923
احسان بهنام طلب ، مسعود قدسیان، امیررضا زراتی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی. مجله هیدرولیک، 1397؛ 13(4): 1-15. magiran.com/p1937923
Ehsan Behnamtalab, Masoud Ghodsian, Amirreza Zarrati, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, Geometry Modification of Stilling Basin USBR VI with Numerical Simulation, Journal of Hydraulics, 2019; 13(4): 1-15. magiran.com/p1937923
احسان بهنام طلب ، مسعود قدسیان، امیررضا زراتی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، "اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی"، مجله هیدرولیک 13، شماره 4 (1397): 1-15. magiran.com/p1937923
Ehsan Behnamtalab, Masoud Ghodsian, Amirreza Zarrati, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, "Geometry Modification of Stilling Basin USBR VI with Numerical Simulation", Journal of Hydraulics 13, no.4 (2019): 1-15. magiran.com/p1937923
احسان بهنام طلب ، مسعود قدسیان، امیررضا زراتی، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری، (1397). 'اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی'، مجله هیدرولیک، 13(4)، صص.1-15. magiran.com/p1937923
Ehsan Behnamtalab, Masoud Ghodsian, Amirreza Zarrati, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri, (2019). 'Geometry Modification of Stilling Basin USBR VI with Numerical Simulation', Journal of Hydraulics, 13(4), pp.1-15. magiran.com/p1937923
احسان بهنام طلب ؛ مسعود قدسیان؛ امیررضا زراتی؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری. "اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی". مجله هیدرولیک، 13 ،4 ، 1397، 1-15. magiran.com/p1937923
Ehsan Behnamtalab; Masoud Ghodsian; Amirreza Zarrati; Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri. "Geometry Modification of Stilling Basin USBR VI with Numerical Simulation", Journal of Hydraulics, 13, 4, 2019, 1-15. magiran.com/p1937923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال