ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی دادگر ، مهدی زاهدی، سید قاسم زمانی، آرامش شهبازی، (1397). تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 40، 59-74. magiran.com/p1938026
Ali Dadgar , Mehdi Zahedi, Seyyed Ghasem Zamani, Aramesh Shahbazi, (2019). A Review of Ad Hoc Division of CAS Development and Operation of AHD at Rio Olympic Games (2016), Strategic Studies On Youth and Sports, 40, 59-74. magiran.com/p1938026
علی دادگر ، مهدی زاهدی، سید قاسم زمانی، آرامش شهبازی، تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1397؛ 40: 59-74. magiran.com/p1938026
Ali Dadgar , Mehdi Zahedi, Seyyed Ghasem Zamani, Aramesh Shahbazi, A Review of Ad Hoc Division of CAS Development and Operation of AHD at Rio Olympic Games (2016), Strategic Studies On Youth and Sports, 2019; 40: 59-74. magiran.com/p1938026
علی دادگر ، مهدی زاهدی، سید قاسم زمانی، آرامش شهبازی، "تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ،40 (1397): 59-74. magiran.com/p1938026
Ali Dadgar , Mehdi Zahedi, Seyyed Ghasem Zamani, Aramesh Shahbazi, "A Review of Ad Hoc Division of CAS Development and Operation of AHD at Rio Olympic Games (2016)", Strategic Studies On Youth and Sports no. 40 (2019): 59-74. magiran.com/p1938026
علی دادگر ، مهدی زاهدی، سید قاسم زمانی، آرامش شهبازی، (1397). 'تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016'، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 40، صص.59-74. magiran.com/p1938026
Ali Dadgar , Mehdi Zahedi, Seyyed Ghasem Zamani, Aramesh Shahbazi, (2019). 'A Review of Ad Hoc Division of CAS Development and Operation of AHD at Rio Olympic Games (2016)', Strategic Studies On Youth and Sports, 40, pp.59-74. magiran.com/p1938026
علی دادگر ؛ مهدی زاهدی؛ سید قاسم زمانی؛ آرامش شهبازی. "تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016". فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 40 ، 1397، 59-74. magiran.com/p1938026
Ali Dadgar ; Mehdi Zahedi; Seyyed Ghasem Zamani; Aramesh Shahbazi. "A Review of Ad Hoc Division of CAS Development and Operation of AHD at Rio Olympic Games (2016)", Strategic Studies On Youth and Sports, 40, 2019, 59-74. magiran.com/p1938026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال