ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب فرهادی ، بهاره سازمند، (1397). تحول سیاست امنیتی ژاپن: از صلح جویی منفعلانه به کنشگری فعالانه ‏، فصلنامه سیاست جهانی، 7(3)، 153-181. magiran.com/p1938118
Zeynab Farhadi , Bahareh Sazmand, (2018). The Evolution of Japan's Security Policy: From Pacifism to Proactive Pacifism, A Quarterly Journal World Politics, 7(3), 153-181. magiran.com/p1938118
زینب فرهادی ، بهاره سازمند، تحول سیاست امنیتی ژاپن: از صلح جویی منفعلانه به کنشگری فعالانه ‏. فصلنامه سیاست جهانی، 1397؛ 7(3): 153-181. magiran.com/p1938118
Zeynab Farhadi , Bahareh Sazmand, The Evolution of Japan's Security Policy: From Pacifism to Proactive Pacifism, A Quarterly Journal World Politics, 2018; 7(3): 153-181. magiran.com/p1938118
زینب فرهادی ، بهاره سازمند، "تحول سیاست امنیتی ژاپن: از صلح جویی منفعلانه به کنشگری فعالانه ‏"، فصلنامه سیاست جهانی 7، شماره 3 (1397): 153-181. magiran.com/p1938118
Zeynab Farhadi , Bahareh Sazmand, "The Evolution of Japan's Security Policy: From Pacifism to Proactive Pacifism", A Quarterly Journal World Politics 7, no.3 (2018): 153-181. magiran.com/p1938118
زینب فرهادی ، بهاره سازمند، (1397). 'تحول سیاست امنیتی ژاپن: از صلح جویی منفعلانه به کنشگری فعالانه ‏'، فصلنامه سیاست جهانی، 7(3)، صص.153-181. magiran.com/p1938118
Zeynab Farhadi , Bahareh Sazmand, (2018). 'The Evolution of Japan's Security Policy: From Pacifism to Proactive Pacifism', A Quarterly Journal World Politics, 7(3), pp.153-181. magiran.com/p1938118
زینب فرهادی ؛ بهاره سازمند. "تحول سیاست امنیتی ژاپن: از صلح جویی منفعلانه به کنشگری فعالانه ‏". فصلنامه سیاست جهانی، 7 ،3 ، 1397، 153-181. magiran.com/p1938118
Zeynab Farhadi ; Bahareh Sazmand. "The Evolution of Japan's Security Policy: From Pacifism to Proactive Pacifism", A Quarterly Journal World Politics, 7, 3, 2018, 153-181. magiran.com/p1938118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال