ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا پورسید ، حمید علی زاده، فرنگیس کاظمی، احمد برج علی، نور علی فرخی، سید مهدی پورسید ، (1397). تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان، فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 8(30)، 55-78. magiran.com/p1938414
seyed reza poorseyed, seyed mehdi poorseyed, (2019). Designing a social interest therapy program and examining its effectiveness on bullying and victim behaviors in adolescences, Social Psychology Research, 8(30), 55-78. magiran.com/p1938414
سید رضا پورسید ، حمید علی زاده، فرنگیس کاظمی، احمد برج علی، نور علی فرخی، سید مهدی پورسید ، تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 1397؛ 8(30): 55-78. magiran.com/p1938414
seyed reza poorseyed, seyed mehdi poorseyed, Designing a social interest therapy program and examining its effectiveness on bullying and victim behaviors in adolescences, Social Psychology Research, 2019; 8(30): 55-78. magiran.com/p1938414
سید رضا پورسید ، حمید علی زاده، فرنگیس کاظمی، احمد برج علی، نور علی فرخی، سید مهدی پورسید ، "تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان"، فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی 8، شماره 30 (1397): 55-78. magiran.com/p1938414
seyed reza poorseyed, seyed mehdi poorseyed, "Designing a social interest therapy program and examining its effectiveness on bullying and victim behaviors in adolescences", Social Psychology Research 8, no.30 (2019): 55-78. magiran.com/p1938414
سید رضا پورسید ، حمید علی زاده، فرنگیس کاظمی، احمد برج علی، نور علی فرخی، سید مهدی پورسید ، (1397). 'تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان'، فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 8(30)، صص.55-78. magiran.com/p1938414
seyed reza poorseyed, seyed mehdi poorseyed, (2019). 'Designing a social interest therapy program and examining its effectiveness on bullying and victim behaviors in adolescences', Social Psychology Research, 8(30), pp.55-78. magiran.com/p1938414
سید رضا پورسید ؛ حمید علی زاده؛ فرنگیس کاظمی؛ احمد برج علی؛ نور علی فرخی؛ سید مهدی پورسید . "تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان". فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 8 ،30 ، 1397، 55-78. magiran.com/p1938414
seyed reza poorseyed; seyed mehdi poorseyed. "Designing a social interest therapy program and examining its effectiveness on bullying and victim behaviors in adolescences", Social Psychology Research, 8, 30, 2019, 55-78. magiran.com/p1938414
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال