ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک حسین زاده، محمد جمالدینی، علی اصغر شجاعی، (1397). رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 8(4)، 137-161. magiran.com/p1938472
babak hosenzadeh, mohammad jamaldini, Ali Asghar Shojaei, (2018). relationship of Web-based Management with Organizational Time Management with the role of Mediator of Human Relationships, Information and Communication Technology in Educational Sciences, 8(4), 137-161. magiran.com/p1938472
بابک حسین زاده، محمد جمالدینی، علی اصغر شجاعی، رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1397؛ 8(4): 137-161. magiran.com/p1938472
babak hosenzadeh, mohammad jamaldini, Ali Asghar Shojaei, relationship of Web-based Management with Organizational Time Management with the role of Mediator of Human Relationships, Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2018; 8(4): 137-161. magiran.com/p1938472
بابک حسین زاده، محمد جمالدینی، علی اصغر شجاعی، "رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی"، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 8، شماره 4 (1397): 137-161. magiran.com/p1938472
babak hosenzadeh, mohammad jamaldini, Ali Asghar Shojaei, "relationship of Web-based Management with Organizational Time Management with the role of Mediator of Human Relationships", Information and Communication Technology in Educational Sciences 8, no.4 (2018): 137-161. magiran.com/p1938472
بابک حسین زاده، محمد جمالدینی، علی اصغر شجاعی، (1397). 'رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی'، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 8(4)، صص.137-161. magiran.com/p1938472
babak hosenzadeh, mohammad jamaldini, Ali Asghar Shojaei, (2018). 'relationship of Web-based Management with Organizational Time Management with the role of Mediator of Human Relationships', Information and Communication Technology in Educational Sciences, 8(4), pp.137-161. magiran.com/p1938472
بابک حسین زاده؛ محمد جمالدینی؛ علی اصغر شجاعی. "رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی". فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 8 ،4 ، 1397، 137-161. magiran.com/p1938472
babak hosenzadeh; mohammad jamaldini; Ali Asghar Shojaei. "relationship of Web-based Management with Organizational Time Management with the role of Mediator of Human Relationships", Information and Communication Technology in Educational Sciences, 8, 4, 2018, 137-161. magiran.com/p1938472
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال