ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان دهقانی، محمدرضا زادکرمی ، محمدرضا آخوند، (1397). مدل پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی چوله نرمال و کاربرد آن، مجله علوم آماری، 13(1)، 99-116. magiran.com/p1938594
Mozhgan Dehghani, Mohammad Reza Zadkarami , Mohammad Reza Akhoond, (2019). A Bivariate Zero-Inflated Poisson Model with Skew-Normal Random Effect, Journal of Statistical Sciences, 13(1), 99-116. magiran.com/p1938594
مژگان دهقانی، محمدرضا زادکرمی ، محمدرضا آخوند، مدل پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی چوله نرمال و کاربرد آن. مجله علوم آماری، 1397؛ 13(1): 99-116. magiran.com/p1938594
Mozhgan Dehghani, Mohammad Reza Zadkarami , Mohammad Reza Akhoond, A Bivariate Zero-Inflated Poisson Model with Skew-Normal Random Effect, Journal of Statistical Sciences, 2019; 13(1): 99-116. magiran.com/p1938594
مژگان دهقانی، محمدرضا زادکرمی ، محمدرضا آخوند، "مدل پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی چوله نرمال و کاربرد آن"، مجله علوم آماری 13، شماره 1 (1397): 99-116. magiran.com/p1938594
Mozhgan Dehghani, Mohammad Reza Zadkarami , Mohammad Reza Akhoond, " A Bivariate Zero-Inflated Poisson Model with Skew-Normal Random Effect", Journal of Statistical Sciences 13, no.1 (2019): 99-116. magiran.com/p1938594
مژگان دهقانی، محمدرضا زادکرمی ، محمدرضا آخوند، (1397). 'مدل پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی چوله نرمال و کاربرد آن'، مجله علوم آماری، 13(1)، صص.99-116. magiran.com/p1938594
Mozhgan Dehghani, Mohammad Reza Zadkarami , Mohammad Reza Akhoond, (2019). ' A Bivariate Zero-Inflated Poisson Model with Skew-Normal Random Effect', Journal of Statistical Sciences, 13(1), pp.99-116. magiran.com/p1938594
مژگان دهقانی؛ محمدرضا زادکرمی ؛ محمدرضا آخوند. "مدل پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی چوله نرمال و کاربرد آن". مجله علوم آماری، 13 ،1 ، 1397، 99-116. magiran.com/p1938594
Mozhgan Dehghani; Mohammad Reza Zadkarami ; Mohammad Reza Akhoond. " A Bivariate Zero-Inflated Poisson Model with Skew-Normal Random Effect", Journal of Statistical Sciences, 13, 1, 2019, 99-116. magiran.com/p1938594
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال