ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه علوی هراتی، ماندانا نیک نام سیمین حسینیان، (1397). تاثیر آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 9(3)، 61-73. magiran.com/p1938819
Fatemeh Alavi Harati, Mandana Niknam, Simin Hosseinan , (2018). Effectiveness of positive psychology-based training on hardiness and emotional balance in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder, Empowering Exceptional Children, 9(3), 61-73. magiran.com/p1938819
فاطمه علوی هراتی، ماندانا نیک نام سیمین حسینیان، تاثیر آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 1397؛ 9(3): 61-73. magiran.com/p1938819
Fatemeh Alavi Harati, Mandana Niknam, Simin Hosseinan , Effectiveness of positive psychology-based training on hardiness and emotional balance in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder, Empowering Exceptional Children, 2018; 9(3): 61-73. magiran.com/p1938819
فاطمه علوی هراتی، ماندانا نیک نام سیمین حسینیان، "تاثیر آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه"، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 9، شماره 3 (1397): 61-73. magiran.com/p1938819
Fatemeh Alavi Harati, Mandana Niknam, Simin Hosseinan , "Effectiveness of positive psychology-based training on hardiness and emotional balance in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder", Empowering Exceptional Children 9, no.3 (2018): 61-73. magiran.com/p1938819
فاطمه علوی هراتی، ماندانا نیک نام سیمین حسینیان، (1397). 'تاثیر آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه'، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 9(3)، صص.61-73. magiran.com/p1938819
Fatemeh Alavi Harati, Mandana Niknam, Simin Hosseinan , (2018). 'Effectiveness of positive psychology-based training on hardiness and emotional balance in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder', Empowering Exceptional Children, 9(3), pp.61-73. magiran.com/p1938819
فاطمه علوی هراتی؛ ماندانا نیک نام سیمین حسینیان. "تاثیر آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه". نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 9 ،3 ، 1397، 61-73. magiran.com/p1938819
Fatemeh Alavi Harati; Mandana Niknam; Simin Hosseinan . "Effectiveness of positive psychology-based training on hardiness and emotional balance in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder", Empowering Exceptional Children, 9, 3, 2018, 61-73. magiran.com/p1938819
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال