ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیومرث روشنگر ، غزاله نساجی متین، (1397). پیشبینی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی موضعی سیستم های کالورت با استفاده از روش هوشمند الگوریتم تکاملی، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(5)، 1073-1085. magiran.com/p1938857
K. Roushangar , G. Nassaji Matin, (2018). Prediction and determination of effective parameters of local energy loss in culvert systems, using intelligent evolutionary Algorithm, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(5), 1073-1085. magiran.com/p1938857
کیومرث روشنگر ، غزاله نساجی متین، پیشبینی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی موضعی سیستم های کالورت با استفاده از روش هوشمند الگوریتم تکاملی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1397؛ 12(5): 1073-1085. magiran.com/p1938857
K. Roushangar , G. Nassaji Matin, Prediction and determination of effective parameters of local energy loss in culvert systems, using intelligent evolutionary Algorithm, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2018; 12(5): 1073-1085. magiran.com/p1938857
کیومرث روشنگر ، غزاله نساجی متین، "پیشبینی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی موضعی سیستم های کالورت با استفاده از روش هوشمند الگوریتم تکاملی"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 5 (1397): 1073-1085. magiran.com/p1938857
K. Roushangar , G. Nassaji Matin, "Prediction and determination of effective parameters of local energy loss in culvert systems, using intelligent evolutionary Algorithm", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.5 (2018): 1073-1085. magiran.com/p1938857
کیومرث روشنگر ، غزاله نساجی متین، (1397). 'پیشبینی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی موضعی سیستم های کالورت با استفاده از روش هوشمند الگوریتم تکاملی'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(5)، صص.1073-1085. magiran.com/p1938857
K. Roushangar , G. Nassaji Matin, (2018). 'Prediction and determination of effective parameters of local energy loss in culvert systems, using intelligent evolutionary Algorithm', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(5), pp.1073-1085. magiran.com/p1938857
کیومرث روشنگر ؛ غزاله نساجی متین. "پیشبینی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی موضعی سیستم های کالورت با استفاده از روش هوشمند الگوریتم تکاملی". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،5 ، 1397، 1073-1085. magiran.com/p1938857
K. Roushangar ; G. Nassaji Matin. "Prediction and determination of effective parameters of local energy loss in culvert systems, using intelligent evolutionary Algorithm", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 5, 2018, 1073-1085. magiran.com/p1938857
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال