ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین آگهی ، فارس عبدی، (1397). بررسی وضعیت کنونی منطقه آسیای جنوب غربی (مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی)، مجله مطالعات آسیای جنوب غربی، 1(3)، 103-138. magiran.com/p1938972
Hossein Aghahi , Fares Abdi, (2018). A Survey of the Current Situation in the Southwest Asia Region (Basics of Southwestern Asia's convergence) , , 1(3), 103-138. magiran.com/p1938972
حسین آگهی ، فارس عبدی، بررسی وضعیت کنونی منطقه آسیای جنوب غربی (مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی). مجله مطالعات آسیای جنوب غربی، 1397؛ 1(3): 103-138. magiran.com/p1938972
Hossein Aghahi , Fares Abdi, A Survey of the Current Situation in the Southwest Asia Region (Basics of Southwestern Asia's convergence) , , 2018; 1(3): 103-138. magiran.com/p1938972
حسین آگهی ، فارس عبدی، "بررسی وضعیت کنونی منطقه آسیای جنوب غربی (مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی)"، مجله مطالعات آسیای جنوب غربی 1، شماره 3 (1397): 103-138. magiran.com/p1938972
Hossein Aghahi , Fares Abdi, "A Survey of the Current Situation in the Southwest Asia Region (Basics of Southwestern Asia's convergence) ", 1, no.3 (2018): 103-138. magiran.com/p1938972
حسین آگهی ، فارس عبدی، (1397). 'بررسی وضعیت کنونی منطقه آسیای جنوب غربی (مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی)'، مجله مطالعات آسیای جنوب غربی، 1(3)، صص.103-138. magiran.com/p1938972
Hossein Aghahi , Fares Abdi, (2018). 'A Survey of the Current Situation in the Southwest Asia Region (Basics of Southwestern Asia's convergence) ', , 1(3), pp.103-138. magiran.com/p1938972
حسین آگهی ؛ فارس عبدی. "بررسی وضعیت کنونی منطقه آسیای جنوب غربی (مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی)". مجله مطالعات آسیای جنوب غربی، 1 ،3 ، 1397، 103-138. magiran.com/p1938972
Hossein Aghahi ; Fares Abdi. "A Survey of the Current Situation in the Southwest Asia Region (Basics of Southwestern Asia's convergence) ", , 1, 3, 2018, 103-138. magiran.com/p1938972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال