ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود عباسی، فروزان اکرمی، (1397). تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش های اسلامی، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، 2(1)، 76-90. magiran.com/p1939007
Froozan Akrami , (2018). Assessment of the Current Status and Presentation of the Ideal Status by which to Render Healthcare Services Based on Islamic Principles and Values, Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ), 2(1), 76-90. magiran.com/p1939007
محمود عباسی، فروزان اکرمی، تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش های اسلامی. مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، 1397؛ 2(1): 76-90. magiran.com/p1939007
Froozan Akrami , Assessment of the Current Status and Presentation of the Ideal Status by which to Render Healthcare Services Based on Islamic Principles and Values, Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ), 2018; 2(1): 76-90. magiran.com/p1939007
محمود عباسی، فروزان اکرمی، "تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش های اسلامی"، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) 2، شماره 1 (1397): 76-90. magiran.com/p1939007
Froozan Akrami , " Assessment of the Current Status and Presentation of the Ideal Status by which to Render Healthcare Services Based on Islamic Principles and Values", Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ) 2, no.1 (2018): 76-90. magiran.com/p1939007
محمود عباسی، فروزان اکرمی، (1397). 'تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش های اسلامی'، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، 2(1)، صص.76-90. magiran.com/p1939007
Froozan Akrami , (2018). ' Assessment of the Current Status and Presentation of the Ideal Status by which to Render Healthcare Services Based on Islamic Principles and Values', Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ), 2(1), pp.76-90. magiran.com/p1939007
محمود عباسی؛ فروزان اکرمی. "تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش های اسلامی". مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، 2 ،1 ، 1397، 76-90. magiran.com/p1939007
Froozan Akrami . " Assessment of the Current Status and Presentation of the Ideal Status by which to Render Healthcare Services Based on Islamic Principles and Values", Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran ), 2, 1, 2018, 76-90. magiran.com/p1939007
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال