ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه میرزایی، عادل افتخاری، فاطمه غضنفری، محمود کاظمی نسب، روح انگیز نوروزی نیا، (1397). فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم‎ پزشکی یزد در سال 1396، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2(4)، 280-292. magiran.com/p1939201
Samaneh Mirzaei Ms, Adel Eftekhari Mr, Fatemeh GHAZANFARI Mrs, Mahmood KAZEMINASAB, Roohangiz NOROUZINIA, (2019). The Patient Safety Culture from the Viewpoint of Staffs Working in the Selected Hospital of Yazd University of Medical Sciences in 2018, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2(4), 280-292. magiran.com/p1939201
سمانه میرزایی، عادل افتخاری، فاطمه غضنفری، محمود کاظمی نسب، روح انگیز نوروزی نیا، فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم‎ پزشکی یزد در سال 1396. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1397؛ 2(4): 280-292. magiran.com/p1939201
Samaneh Mirzaei Ms, Adel Eftekhari Mr, Fatemeh GHAZANFARI Mrs, Mahmood KAZEMINASAB, Roohangiz NOROUZINIA, The Patient Safety Culture from the Viewpoint of Staffs Working in the Selected Hospital of Yazd University of Medical Sciences in 2018, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2019; 2(4): 280-292. magiran.com/p1939201
سمانه میرزایی، عادل افتخاری، فاطمه غضنفری، محمود کاظمی نسب، روح انگیز نوروزی نیا، "فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم‎ پزشکی یزد در سال 1396"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 2، شماره 4 (1397): 280-292. magiran.com/p1939201
Samaneh Mirzaei Ms, Adel Eftekhari Mr, Fatemeh GHAZANFARI Mrs, Mahmood KAZEMINASAB, Roohangiz NOROUZINIA, " The Patient Safety Culture from the Viewpoint of Staffs Working in the Selected Hospital of Yazd University of Medical Sciences in 2018", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 2, no.4 (2019): 280-292. magiran.com/p1939201
سمانه میرزایی، عادل افتخاری، فاطمه غضنفری، محمود کاظمی نسب، روح انگیز نوروزی نیا، (1397). 'فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم‎ پزشکی یزد در سال 1396'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2(4)، صص.280-292. magiran.com/p1939201
Samaneh Mirzaei Ms, Adel Eftekhari Mr, Fatemeh GHAZANFARI Mrs, Mahmood KAZEMINASAB, Roohangiz NOROUZINIA, (2019). ' The Patient Safety Culture from the Viewpoint of Staffs Working in the Selected Hospital of Yazd University of Medical Sciences in 2018', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2(4), pp.280-292. magiran.com/p1939201
سمانه میرزایی؛ عادل افتخاری؛ فاطمه غضنفری؛ محمود کاظمی نسب؛ روح انگیز نوروزی نیا. "فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم‎ پزشکی یزد در سال 1396". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2 ،4 ، 1397، 280-292. magiran.com/p1939201
Samaneh Mirzaei Ms; Adel Eftekhari Mr; Fatemeh GHAZANFARI Mrs; Mahmood KAZEMINASAB; Roohangiz NOROUZINIA. " The Patient Safety Culture from the Viewpoint of Staffs Working in the Selected Hospital of Yazd University of Medical Sciences in 2018", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2, 4, 2019, 280-292. magiran.com/p1939201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال