ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد بکلری، حسن فارسیجانی، علی محتشمی، محسن شفیعی نیک ابادی ، (1397). طراحی مدل مدیریت موجودی توسط تامین کنندگان (VMI) در زنجیره تامین خودرو برای به حداکثر رساندن گردش موجودی کالا در انبار تولیدکننده (موردمطالعه: شرکت سایپا)، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3(4)، 177-200. magiran.com/p1939252
Ahmad Beklari, Hasan Farsijani, Ali Mohtashami, Mohsen Shafiei Nikabadi, (2019). Designing a vendor managed-inventory model (VMI) in the automotive supply chain to maximize inventory turnover in producer warehouse – A case study by Saipa Company, Journal of Modern Research in Decision Making, 3(4), 177-200. magiran.com/p1939252
احمد بکلری، حسن فارسیجانی، علی محتشمی، محسن شفیعی نیک ابادی ، طراحی مدل مدیریت موجودی توسط تامین کنندگان (VMI) در زنجیره تامین خودرو برای به حداکثر رساندن گردش موجودی کالا در انبار تولیدکننده (موردمطالعه: شرکت سایپا). نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1397؛ 3(4): 177-200. magiran.com/p1939252
Ahmad Beklari, Hasan Farsijani, Ali Mohtashami, Mohsen Shafiei Nikabadi, Designing a vendor managed-inventory model (VMI) in the automotive supply chain to maximize inventory turnover in producer warehouse – A case study by Saipa Company, Journal of Modern Research in Decision Making, 2019; 3(4): 177-200. magiran.com/p1939252
احمد بکلری، حسن فارسیجانی، علی محتشمی، محسن شفیعی نیک ابادی ، "طراحی مدل مدیریت موجودی توسط تامین کنندگان (VMI) در زنجیره تامین خودرو برای به حداکثر رساندن گردش موجودی کالا در انبار تولیدکننده (موردمطالعه: شرکت سایپا)"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 3، شماره 4 (1397): 177-200. magiran.com/p1939252
Ahmad Beklari, Hasan Farsijani, Ali Mohtashami, Mohsen Shafiei Nikabadi, "Designing a vendor managed-inventory model (VMI) in the automotive supply chain to maximize inventory turnover in producer warehouse – A case study by Saipa Company", Journal of Modern Research in Decision Making 3, no.4 (2019): 177-200. magiran.com/p1939252
احمد بکلری، حسن فارسیجانی، علی محتشمی، محسن شفیعی نیک ابادی ، (1397). 'طراحی مدل مدیریت موجودی توسط تامین کنندگان (VMI) در زنجیره تامین خودرو برای به حداکثر رساندن گردش موجودی کالا در انبار تولیدکننده (موردمطالعه: شرکت سایپا)'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3(4)، صص.177-200. magiran.com/p1939252
Ahmad Beklari, Hasan Farsijani, Ali Mohtashami, Mohsen Shafiei Nikabadi, (2019). 'Designing a vendor managed-inventory model (VMI) in the automotive supply chain to maximize inventory turnover in producer warehouse – A case study by Saipa Company', Journal of Modern Research in Decision Making, 3(4), pp.177-200. magiran.com/p1939252
احمد بکلری؛ حسن فارسیجانی؛ علی محتشمی؛ محسن شفیعی نیک ابادی . "طراحی مدل مدیریت موجودی توسط تامین کنندگان (VMI) در زنجیره تامین خودرو برای به حداکثر رساندن گردش موجودی کالا در انبار تولیدکننده (موردمطالعه: شرکت سایپا)". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3 ،4 ، 1397، 177-200. magiran.com/p1939252
Ahmad Beklari; Hasan Farsijani; Ali Mohtashami; Mohsen Shafiei Nikabadi. "Designing a vendor managed-inventory model (VMI) in the automotive supply chain to maximize inventory turnover in producer warehouse – A case study by Saipa Company", Journal of Modern Research in Decision Making, 3, 4, 2019, 177-200. magiran.com/p1939252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال