ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین علیشیری، ابوالفضل شکیبایی، محمدکریم بهادری، سید مصطفی حسینی، (1397). آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری، مجله طب نظامی، 20(6)، 589-600. magiran.com/p1939385
GholamHossein Alishiri, Abolfazl Shakibaee, Mohammadkarim Bahadori, Seyed, Mostafa Hosseini , (2019). Total Force Fitness and Its Components in War and Peace- Narrative Review, Journal of Military Medicine, 20(6), 589-600. magiran.com/p1939385
غلامحسین علیشیری، ابوالفضل شکیبایی، محمدکریم بهادری، سید مصطفی حسینی، آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(6): 589-600. magiran.com/p1939385
GholamHossein Alishiri, Abolfazl Shakibaee, Mohammadkarim Bahadori, Seyed, Mostafa Hosseini , Total Force Fitness and Its Components in War and Peace- Narrative Review, Journal of Military Medicine, 2019; 20(6): 589-600. magiran.com/p1939385
غلامحسین علیشیری، ابوالفضل شکیبایی، محمدکریم بهادری، سید مصطفی حسینی، "آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری"، مجله طب نظامی 20، شماره 6 (1397): 589-600. magiran.com/p1939385
GholamHossein Alishiri, Abolfazl Shakibaee, Mohammadkarim Bahadori, Seyed, Mostafa Hosseini , " Total Force Fitness and Its Components in War and Peace- Narrative Review", Journal of Military Medicine 20, no.6 (2019): 589-600. magiran.com/p1939385
غلامحسین علیشیری، ابوالفضل شکیبایی، محمدکریم بهادری، سید مصطفی حسینی، (1397). 'آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری'، مجله طب نظامی، 20(6)، صص.589-600. magiran.com/p1939385
GholamHossein Alishiri, Abolfazl Shakibaee, Mohammadkarim Bahadori, Seyed, Mostafa Hosseini , (2019). ' Total Force Fitness and Its Components in War and Peace- Narrative Review', Journal of Military Medicine, 20(6), pp.589-600. magiran.com/p1939385
غلامحسین علیشیری؛ ابوالفضل شکیبایی؛ محمدکریم بهادری؛ سید مصطفی حسینی. "آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری". مجله طب نظامی، 20 ،6 ، 1397، 589-600. magiran.com/p1939385
GholamHossein Alishiri; Abolfazl Shakibaee; Mohammadkarim Bahadori; Seyed; Mostafa Hosseini . " Total Force Fitness and Its Components in War and Peace- Narrative Review", Journal of Military Medicine, 20, 6, 2019, 589-600. magiran.com/p1939385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال