ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سودابه وطن خواه، قاسم رجبی واسوکلایی، سوگند تورانی، سمیرا رئوفی، سوسن رحیمی، (1397). ارزیابی عملکرد واحد بیماران بین الملل و تاثیر آن ها بر جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، مجله بیمارستان، 17(4)، 91-97. magiran.com/p1939520
Sodabeh Vatankhah, Ghasem Rajabi vasokolaei, Sogand Tourani, Samira Raoofi , Susan Rahimi , (2019). Evaluation of International Patient Department Performance and its Effect on Medical Tourists Attraction among Hospitals Affiliated to Medical Sciences Universities in Tehran City, Hospital, 17(4), 91-97. magiran.com/p1939520
سودابه وطن خواه، قاسم رجبی واسوکلایی، سوگند تورانی، سمیرا رئوفی، سوسن رحیمی، ارزیابی عملکرد واحد بیماران بین الملل و تاثیر آن ها بر جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران. مجله بیمارستان، 1397؛ 17(4): 91-97. magiran.com/p1939520
Sodabeh Vatankhah, Ghasem Rajabi vasokolaei, Sogand Tourani, Samira Raoofi , Susan Rahimi , Evaluation of International Patient Department Performance and its Effect on Medical Tourists Attraction among Hospitals Affiliated to Medical Sciences Universities in Tehran City, Hospital, 2019; 17(4): 91-97. magiran.com/p1939520
سودابه وطن خواه، قاسم رجبی واسوکلایی، سوگند تورانی، سمیرا رئوفی، سوسن رحیمی، "ارزیابی عملکرد واحد بیماران بین الملل و تاثیر آن ها بر جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران"، مجله بیمارستان 17، شماره 4 (1397): 91-97. magiran.com/p1939520
Sodabeh Vatankhah, Ghasem Rajabi vasokolaei, Sogand Tourani, Samira Raoofi , Susan Rahimi , "Evaluation of International Patient Department Performance and its Effect on Medical Tourists Attraction among Hospitals Affiliated to Medical Sciences Universities in Tehran City", Hospital 17, no.4 (2019): 91-97. magiran.com/p1939520
سودابه وطن خواه، قاسم رجبی واسوکلایی، سوگند تورانی، سمیرا رئوفی، سوسن رحیمی، (1397). 'ارزیابی عملکرد واحد بیماران بین الملل و تاثیر آن ها بر جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران'، مجله بیمارستان، 17(4)، صص.91-97. magiran.com/p1939520
Sodabeh Vatankhah, Ghasem Rajabi vasokolaei, Sogand Tourani, Samira Raoofi , Susan Rahimi , (2019). 'Evaluation of International Patient Department Performance and its Effect on Medical Tourists Attraction among Hospitals Affiliated to Medical Sciences Universities in Tehran City', Hospital, 17(4), pp.91-97. magiran.com/p1939520
سودابه وطن خواه؛ قاسم رجبی واسوکلایی؛ سوگند تورانی؛ سمیرا رئوفی؛ سوسن رحیمی. "ارزیابی عملکرد واحد بیماران بین الملل و تاثیر آن ها بر جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران". مجله بیمارستان، 17 ،4 ، 1397، 91-97. magiran.com/p1939520
Sodabeh Vatankhah; Ghasem Rajabi vasokolaei; Sogand Tourani; Samira Raoofi ; Susan Rahimi . "Evaluation of International Patient Department Performance and its Effect on Medical Tourists Attraction among Hospitals Affiliated to Medical Sciences Universities in Tehran City", Hospital, 17, 4, 2019, 91-97. magiran.com/p1939520
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال