ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی پرهون ، علیرضا مرادی، حمیدرضا حسن آبادی، محمد اسماعیل اکبری، (1397). اثر بخشی بازتوانی شناختی بر کارکردهای اجرای و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 16(3)، 365-378. magiran.com/p1939555
hadi parhoon , Alireza Moradi, Hamid Reza Hasanabadi, Mohammad Esmaeil Akbari, (2018). Effectiveness of cognitive rehabilitation on Executive Function and Self care Behavior in patients with Brest Cancer, Journal of Research in Behavioural Sciences, 16(3), 365-378. magiran.com/p1939555
هادی پرهون ، علیرضا مرادی، حمیدرضا حسن آبادی، محمد اسماعیل اکبری، اثر بخشی بازتوانی شناختی بر کارکردهای اجرای و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1397؛ 16(3): 365-378. magiran.com/p1939555
hadi parhoon , Alireza Moradi, Hamid Reza Hasanabadi, Mohammad Esmaeil Akbari, Effectiveness of cognitive rehabilitation on Executive Function and Self care Behavior in patients with Brest Cancer, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2018; 16(3): 365-378. magiran.com/p1939555
هادی پرهون ، علیرضا مرادی، حمیدرضا حسن آبادی، محمد اسماعیل اکبری، "اثر بخشی بازتوانی شناختی بر کارکردهای اجرای و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 16، شماره 3 (1397): 365-378. magiran.com/p1939555
hadi parhoon , Alireza Moradi, Hamid Reza Hasanabadi, Mohammad Esmaeil Akbari, "Effectiveness of cognitive rehabilitation on Executive Function and Self care Behavior in patients with Brest Cancer", Journal of Research in Behavioural Sciences 16, no.3 (2018): 365-378. magiran.com/p1939555
هادی پرهون ، علیرضا مرادی، حمیدرضا حسن آبادی، محمد اسماعیل اکبری، (1397). 'اثر بخشی بازتوانی شناختی بر کارکردهای اجرای و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 16(3)، صص.365-378. magiran.com/p1939555
hadi parhoon , Alireza Moradi, Hamid Reza Hasanabadi, Mohammad Esmaeil Akbari, (2018). 'Effectiveness of cognitive rehabilitation on Executive Function and Self care Behavior in patients with Brest Cancer', Journal of Research in Behavioural Sciences, 16(3), pp.365-378. magiran.com/p1939555
هادی پرهون ؛ علیرضا مرادی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ محمد اسماعیل اکبری. "اثر بخشی بازتوانی شناختی بر کارکردهای اجرای و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 16 ،3 ، 1397، 365-378. magiran.com/p1939555
hadi parhoon ; Alireza Moradi; Hamid Reza Hasanabadi; Mohammad Esmaeil Akbari. "Effectiveness of cognitive rehabilitation on Executive Function and Self care Behavior in patients with Brest Cancer", Journal of Research in Behavioural Sciences, 16, 3, 2018, 365-378. magiran.com/p1939555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال