ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده خلقی فرد ، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، محمد علی داورپناه، (1397). طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/AIDS برای مربیان بهداشت دوره آموزش متوسطه، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، 84-90. magiran.com/p1939716
Hamideh Kholghifard , Rahmatolah Marzoghi Professor, Mehdi Mohamadi Docter, Mohammadali Davarpanah, (2018). HIV/AIDS Curriculum for the Secondary Schooling Health Educators, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(5), 84-90. magiran.com/p1939716
حمیده خلقی فرد ، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، محمد علی داورپناه، طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/AIDS برای مربیان بهداشت دوره آموزش متوسطه. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 11(5): 84-90. magiran.com/p1939716
Hamideh Kholghifard , Rahmatolah Marzoghi Professor, Mehdi Mohamadi Docter, Mohammadali Davarpanah, HIV/AIDS Curriculum for the Secondary Schooling Health Educators, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2018; 11(5): 84-90. magiran.com/p1939716
حمیده خلقی فرد ، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، محمد علی داورپناه، "طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/AIDS برای مربیان بهداشت دوره آموزش متوسطه"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 11، شماره 5 (1397): 84-90. magiran.com/p1939716
Hamideh Kholghifard , Rahmatolah Marzoghi Professor, Mehdi Mohamadi Docter, Mohammadali Davarpanah, " HIV/AIDS Curriculum for the Secondary Schooling Health Educators", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 11, no.5 (2018): 84-90. magiran.com/p1939716
حمیده خلقی فرد ، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، محمد علی داورپناه، (1397). 'طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/AIDS برای مربیان بهداشت دوره آموزش متوسطه'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، صص.84-90. magiran.com/p1939716
Hamideh Kholghifard , Rahmatolah Marzoghi Professor, Mehdi Mohamadi Docter, Mohammadali Davarpanah, (2018). ' HIV/AIDS Curriculum for the Secondary Schooling Health Educators', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(5), pp.84-90. magiran.com/p1939716
حمیده خلقی فرد ؛ رحمت الله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ محمد علی داورپناه. "طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/AIDS برای مربیان بهداشت دوره آموزش متوسطه". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 ،5 ، 1397، 84-90. magiran.com/p1939716
Hamideh Kholghifard ; Rahmatolah Marzoghi Professor; Mehdi Mohamadi Docter; Mohammadali Davarpanah. " HIV/AIDS Curriculum for the Secondary Schooling Health Educators", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11, 5, 2018, 84-90. magiran.com/p1939716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال