ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی ، مریم زارع، (1397). مقایسه تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی در دانشجو معلمان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، 101-111. magiran.com/p1939720
Samira Farzin , Kazem Barzegar Bafrooee , Maryam Zare, (2018). The Comparison of Critical Thinking, Metacognitive reading Strategies and Academic Delay of Gratification in Student- Teachers according to Gender and Feild of Study, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(5), 101-111. magiran.com/p1939720
سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی ، مریم زارع، مقایسه تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی در دانشجو معلمان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 11(5): 101-111. magiran.com/p1939720
Samira Farzin , Kazem Barzegar Bafrooee , Maryam Zare, The Comparison of Critical Thinking, Metacognitive reading Strategies and Academic Delay of Gratification in Student- Teachers according to Gender and Feild of Study, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2018; 11(5): 101-111. magiran.com/p1939720
سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی ، مریم زارع، "مقایسه تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی در دانشجو معلمان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 11، شماره 5 (1397): 101-111. magiran.com/p1939720
Samira Farzin , Kazem Barzegar Bafrooee , Maryam Zare, " The Comparison of Critical Thinking, Metacognitive reading Strategies and Academic Delay of Gratification in Student- Teachers according to Gender and Feild of Study", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 11, no.5 (2018): 101-111. magiran.com/p1939720
سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی ، مریم زارع، (1397). 'مقایسه تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی در دانشجو معلمان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، صص.101-111. magiran.com/p1939720
Samira Farzin , Kazem Barzegar Bafrooee , Maryam Zare, (2018). ' The Comparison of Critical Thinking, Metacognitive reading Strategies and Academic Delay of Gratification in Student- Teachers according to Gender and Feild of Study', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(5), pp.101-111. magiran.com/p1939720
سمیرا فرزین؛ کاظم برزگر بفرویی ؛ مریم زارع. "مقایسه تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی در دانشجو معلمان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 ،5 ، 1397، 101-111. magiran.com/p1939720
Samira Farzin ; Kazem Barzegar Bafrooee ; Maryam Zare. " The Comparison of Critical Thinking, Metacognitive reading Strategies and Academic Delay of Gratification in Student- Teachers according to Gender and Feild of Study", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11, 5, 2018, 101-111. magiran.com/p1939720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال