ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی وطن دوست، مسعود دیدارخواه، (1396). تولید رویان از طریق بالغ کردن،لقاح و کشت برون تنی تخمک ها طی سه مرحله IVM ، IVF و IVC، فصلنامه ایمنی زیستی، 10(4)، 129-138. magiran.com/p1939871
Moosa Vatandoost, Masood Didarkhah, (2018). The embryo production through maturation, fertilization and extracorporeal culture of oocytes in three stages IVM, IVF and IVC, Journal of Biosafety, 10(4), 129-138. magiran.com/p1939871
موسی وطن دوست، مسعود دیدارخواه، تولید رویان از طریق بالغ کردن،لقاح و کشت برون تنی تخمک ها طی سه مرحله IVM ، IVF و IVC. فصلنامه ایمنی زیستی، 1396؛ 10(4): 129-138. magiran.com/p1939871
Moosa Vatandoost, Masood Didarkhah, The embryo production through maturation, fertilization and extracorporeal culture of oocytes in three stages IVM, IVF and IVC, Journal of Biosafety, 2018; 10(4): 129-138. magiran.com/p1939871
موسی وطن دوست، مسعود دیدارخواه، "تولید رویان از طریق بالغ کردن،لقاح و کشت برون تنی تخمک ها طی سه مرحله IVM ، IVF و IVC"، فصلنامه ایمنی زیستی 10، شماره 4 (1396): 129-138. magiran.com/p1939871
Moosa Vatandoost, Masood Didarkhah, " The embryo production through maturation, fertilization and extracorporeal culture of oocytes in three stages IVM, IVF and IVC", Journal of Biosafety 10, no.4 (2018): 129-138. magiran.com/p1939871
موسی وطن دوست، مسعود دیدارخواه، (1396). 'تولید رویان از طریق بالغ کردن،لقاح و کشت برون تنی تخمک ها طی سه مرحله IVM ، IVF و IVC'، فصلنامه ایمنی زیستی، 10(4)، صص.129-138. magiran.com/p1939871
Moosa Vatandoost, Masood Didarkhah, (2018). ' The embryo production through maturation, fertilization and extracorporeal culture of oocytes in three stages IVM, IVF and IVC', Journal of Biosafety, 10(4), pp.129-138. magiran.com/p1939871
موسی وطن دوست؛ مسعود دیدارخواه. "تولید رویان از طریق بالغ کردن،لقاح و کشت برون تنی تخمک ها طی سه مرحله IVM ، IVF و IVC". فصلنامه ایمنی زیستی، 10 ،4 ، 1396، 129-138. magiran.com/p1939871
Moosa Vatandoost; Masood Didarkhah. " The embryo production through maturation, fertilization and extracorporeal culture of oocytes in three stages IVM, IVF and IVC", Journal of Biosafety, 10, 4, 2018, 129-138. magiran.com/p1939871
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال