ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزیتا امیرفخرایی، سنا رضایی، زهرا دشت بزرگی، (1397). پیش بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی، سبک های مقابله ای و تنظیم شناختی هیجان، نشریه روان پرستاری، 6(6)، 9-17. magiran.com/p1939955
Azita Amirfakhraei, Sana Rezaei, Zahra DashtBozorgi , (2019). Predicting of Nursing Students’ Eating Disorder based on Alexithymia, Coping Styles and Cognitive Emotion Regulation, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6(6), 9-17. magiran.com/p1939955
آزیتا امیرفخرایی، سنا رضایی، زهرا دشت بزرگی، پیش بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی، سبک های مقابله ای و تنظیم شناختی هیجان. نشریه روان پرستاری، 1397؛ 6(6): 9-17. magiran.com/p1939955
Azita Amirfakhraei, Sana Rezaei, Zahra DashtBozorgi , Predicting of Nursing Students’ Eating Disorder based on Alexithymia, Coping Styles and Cognitive Emotion Regulation, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 2019; 6(6): 9-17. magiran.com/p1939955
آزیتا امیرفخرایی، سنا رضایی، زهرا دشت بزرگی، "پیش بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی، سبک های مقابله ای و تنظیم شناختی هیجان"، نشریه روان پرستاری 6، شماره 6 (1397): 9-17. magiran.com/p1939955
Azita Amirfakhraei, Sana Rezaei, Zahra DashtBozorgi , " Predicting of Nursing Students’ Eating Disorder based on Alexithymia, Coping Styles and Cognitive Emotion Regulation", Iranian Journal of Psychiatric Nursing 6, no.6 (2019): 9-17. magiran.com/p1939955
آزیتا امیرفخرایی، سنا رضایی، زهرا دشت بزرگی، (1397). 'پیش بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی، سبک های مقابله ای و تنظیم شناختی هیجان'، نشریه روان پرستاری، 6(6)، صص.9-17. magiran.com/p1939955
Azita Amirfakhraei, Sana Rezaei, Zahra DashtBozorgi , (2019). ' Predicting of Nursing Students’ Eating Disorder based on Alexithymia, Coping Styles and Cognitive Emotion Regulation', Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6(6), pp.9-17. magiran.com/p1939955
آزیتا امیرفخرایی؛ سنا رضایی؛ زهرا دشت بزرگی. "پیش بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی، سبک های مقابله ای و تنظیم شناختی هیجان". نشریه روان پرستاری، 6 ،6 ، 1397، 9-17. magiran.com/p1939955
Azita Amirfakhraei; Sana Rezaei; Zahra DashtBozorgi . " Predicting of Nursing Students’ Eating Disorder based on Alexithymia, Coping Styles and Cognitive Emotion Regulation", Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6, 6, 2019, 9-17. magiran.com/p1939955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال