ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عنایت الله توحیدی نژاد ، فرامرز رستگاری، (1397). اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34(6)، 949-962. magiran.com/p1940529
E. Tohidi Nejad , F. Rastegari , (2019). Effects of biological and organic fertilizers on morphological parameters and chamazulene yield of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) under drought stress condition, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34(6), 949-962. magiran.com/p1940529
عنایت الله توحیدی نژاد ، فرامرز رستگاری، اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1397؛ 34(6): 949-962. magiran.com/p1940529
E. Tohidi Nejad , F. Rastegari , Effects of biological and organic fertilizers on morphological parameters and chamazulene yield of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) under drought stress condition, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2019; 34(6): 949-962. magiran.com/p1940529
عنایت الله توحیدی نژاد ، فرامرز رستگاری، "اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 34، شماره 6 (1397): 949-962. magiran.com/p1940529
E. Tohidi Nejad , F. Rastegari , "Effects of biological and organic fertilizers on morphological parameters and chamazulene yield of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) under drought stress condition", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 34, no.6 (2019): 949-962. magiran.com/p1940529
عنایت الله توحیدی نژاد ، فرامرز رستگاری، (1397). 'اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34(6)، صص.949-962. magiran.com/p1940529
E. Tohidi Nejad , F. Rastegari , (2019). 'Effects of biological and organic fertilizers on morphological parameters and chamazulene yield of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) under drought stress condition', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34(6), pp.949-962. magiran.com/p1940529
عنایت الله توحیدی نژاد ؛ فرامرز رستگاری. "اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34 ،6 ، 1397، 949-962. magiran.com/p1940529
E. Tohidi Nejad ; F. Rastegari . "Effects of biological and organic fertilizers on morphological parameters and chamazulene yield of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) under drought stress condition", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34, 6, 2019, 949-962. magiran.com/p1940529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال