ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش کریمی پور، محمدرضا اصفهانی ، (1397). تاثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(3)، 1-18. magiran.com/p1940564
A. Karimipour, M. Reza Esfahani , (2018). Effect of Steel Fibers on Flexural Cracking of Fiber Reinforced Concrete Beams with Lap-Spliced Bars, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(3), 1-18. magiran.com/p1940564
آرش کریمی پور، محمدرضا اصفهانی ، تاثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله. نشریه مهندسی عمران فردوسی، 1397؛ 31(3): 1-18. magiran.com/p1940564
A. Karimipour, M. Reza Esfahani , Effect of Steel Fibers on Flexural Cracking of Fiber Reinforced Concrete Beams with Lap-Spliced Bars, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 2018; 31(3): 1-18. magiran.com/p1940564
آرش کریمی پور، محمدرضا اصفهانی ، "تاثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله"، نشریه مهندسی عمران فردوسی 31، شماره 3 (1397): 1-18. magiran.com/p1940564
A. Karimipour, M. Reza Esfahani , "Effect of Steel Fibers on Flexural Cracking of Fiber Reinforced Concrete Beams with Lap-Spliced Bars", Journal of Civil Engineering Ferdowsi 31, no.3 (2018): 1-18. magiran.com/p1940564
آرش کریمی پور، محمدرضا اصفهانی ، (1397). 'تاثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله'، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(3)، صص.1-18. magiran.com/p1940564
A. Karimipour, M. Reza Esfahani , (2018). 'Effect of Steel Fibers on Flexural Cracking of Fiber Reinforced Concrete Beams with Lap-Spliced Bars', Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(3), pp.1-18. magiran.com/p1940564
آرش کریمی پور؛ محمدرضا اصفهانی . "تاثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله". نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31 ،3 ، 1397، 1-18. magiran.com/p1940564
A. Karimipour; M. Reza Esfahani . "Effect of Steel Fibers on Flexural Cracking of Fiber Reinforced Concrete Beams with Lap-Spliced Bars", Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31, 3, 2018, 1-18. magiran.com/p1940564
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال