ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید مسلمی ، کامران مدبر، (1397). بهبود روش اجزای محدود بسط یافته در آنالیز مسائل ترک با تولید مجدد شبکه، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(3)، 59-70. magiran.com/p1940574
K. Modabber, H. Moslemi , (2018). Improving the Extended Finite Element Method in the Crack Problems via the Remeshing Process, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(3), 59-70. magiran.com/p1940574
حمید مسلمی ، کامران مدبر، بهبود روش اجزای محدود بسط یافته در آنالیز مسائل ترک با تولید مجدد شبکه. نشریه مهندسی عمران فردوسی، 1397؛ 31(3): 59-70. magiran.com/p1940574
K. Modabber, H. Moslemi , Improving the Extended Finite Element Method in the Crack Problems via the Remeshing Process, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 2018; 31(3): 59-70. magiran.com/p1940574
حمید مسلمی ، کامران مدبر، "بهبود روش اجزای محدود بسط یافته در آنالیز مسائل ترک با تولید مجدد شبکه"، نشریه مهندسی عمران فردوسی 31، شماره 3 (1397): 59-70. magiran.com/p1940574
K. Modabber, H. Moslemi , "Improving the Extended Finite Element Method in the Crack Problems via the Remeshing Process", Journal of Civil Engineering Ferdowsi 31, no.3 (2018): 59-70. magiran.com/p1940574
حمید مسلمی ، کامران مدبر، (1397). 'بهبود روش اجزای محدود بسط یافته در آنالیز مسائل ترک با تولید مجدد شبکه'، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(3)، صص.59-70. magiran.com/p1940574
K. Modabber, H. Moslemi , (2018). 'Improving the Extended Finite Element Method in the Crack Problems via the Remeshing Process', Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(3), pp.59-70. magiran.com/p1940574
حمید مسلمی ؛ کامران مدبر. "بهبود روش اجزای محدود بسط یافته در آنالیز مسائل ترک با تولید مجدد شبکه". نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31 ،3 ، 1397، 59-70. magiran.com/p1940574
K. Modabber; H. Moslemi . "Improving the Extended Finite Element Method in the Crack Problems via the Remeshing Process", Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31, 3, 2018, 59-70. magiran.com/p1940574
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال