ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان تیموری ، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، (1397). بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(3)، 83-92. magiran.com/p1940582
E. Teymouri, H. Karami, S. F. Mousavi, S. Farzin, (2018). Performance Improvement of Urban Runoff System by Using Additive-Contained Pervious Concrete, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(3), 83-92. magiran.com/p1940582
احسان تیموری ، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری. نشریه مهندسی عمران فردوسی، 1397؛ 31(3): 83-92. magiran.com/p1940582
E. Teymouri, H. Karami, S. F. Mousavi, S. Farzin, Performance Improvement of Urban Runoff System by Using Additive-Contained Pervious Concrete, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 2018; 31(3): 83-92. magiran.com/p1940582
احسان تیموری ، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، "بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری"، نشریه مهندسی عمران فردوسی 31، شماره 3 (1397): 83-92. magiran.com/p1940582
E. Teymouri, H. Karami, S. F. Mousavi, S. Farzin, "Performance Improvement of Urban Runoff System by Using Additive-Contained Pervious Concrete", Journal of Civil Engineering Ferdowsi 31, no.3 (2018): 83-92. magiran.com/p1940582
احسان تیموری ، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، (1397). 'بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری'، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(3)، صص.83-92. magiran.com/p1940582
E. Teymouri, H. Karami, S. F. Mousavi, S. Farzin, (2018). 'Performance Improvement of Urban Runoff System by Using Additive-Contained Pervious Concrete', Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(3), pp.83-92. magiran.com/p1940582
احسان تیموری ؛ حجت کرمی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید فرزین. "بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری". نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31 ،3 ، 1397، 83-92. magiran.com/p1940582
E. Teymouri; H. Karami; S. F. Mousavi; S. Farzin. "Performance Improvement of Urban Runoff System by Using Additive-Contained Pervious Concrete", Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31, 3, 2018, 83-92. magiran.com/p1940582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال