ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اسماعیل نیا عمران ، سمیه ملایی، (1397). ترسیم دیاگرام های فشار- ضربه برای ستون های بتن مسلح دارای بار محوری با استفاده از روش تک درجه آزادی معادل، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(3)، 93-107. magiran.com/p1940584
M. Esmaeilnia , S. Mollaei, (2018). Preparing the Pressure-Impulse Diagrams for Reinforced Concrete Columns with Axial Load using Single Degree of Freedom Approach, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(3), 93-107. magiran.com/p1940584
محمد اسماعیل نیا عمران ، سمیه ملایی، ترسیم دیاگرام های فشار- ضربه برای ستون های بتن مسلح دارای بار محوری با استفاده از روش تک درجه آزادی معادل. نشریه مهندسی عمران فردوسی، 1397؛ 31(3): 93-107. magiran.com/p1940584
M. Esmaeilnia , S. Mollaei, Preparing the Pressure-Impulse Diagrams for Reinforced Concrete Columns with Axial Load using Single Degree of Freedom Approach, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 2018; 31(3): 93-107. magiran.com/p1940584
محمد اسماعیل نیا عمران ، سمیه ملایی، "ترسیم دیاگرام های فشار- ضربه برای ستون های بتن مسلح دارای بار محوری با استفاده از روش تک درجه آزادی معادل"، نشریه مهندسی عمران فردوسی 31، شماره 3 (1397): 93-107. magiran.com/p1940584
M. Esmaeilnia , S. Mollaei, "Preparing the Pressure-Impulse Diagrams for Reinforced Concrete Columns with Axial Load using Single Degree of Freedom Approach", Journal of Civil Engineering Ferdowsi 31, no.3 (2018): 93-107. magiran.com/p1940584
محمد اسماعیل نیا عمران ، سمیه ملایی، (1397). 'ترسیم دیاگرام های فشار- ضربه برای ستون های بتن مسلح دارای بار محوری با استفاده از روش تک درجه آزادی معادل'، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31(3)، صص.93-107. magiran.com/p1940584
M. Esmaeilnia , S. Mollaei, (2018). 'Preparing the Pressure-Impulse Diagrams for Reinforced Concrete Columns with Axial Load using Single Degree of Freedom Approach', Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31(3), pp.93-107. magiran.com/p1940584
محمد اسماعیل نیا عمران ؛ سمیه ملایی. "ترسیم دیاگرام های فشار- ضربه برای ستون های بتن مسلح دارای بار محوری با استفاده از روش تک درجه آزادی معادل". نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31 ،3 ، 1397، 93-107. magiran.com/p1940584
M. Esmaeilnia ; S. Mollaei. "Preparing the Pressure-Impulse Diagrams for Reinforced Concrete Columns with Axial Load using Single Degree of Freedom Approach", Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 31, 3, 2018, 93-107. magiran.com/p1940584
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال